Teate koostamise alustamiseks vajutage koolitusele registreeritute nimekirja andmetes nupule Saada kiri.

 • Avaneb teate koostamise vorm, millel on pealkiri vaikimisi täidetud ainekoodi ja nimetusega, vajadusel saate seda muuta (joonisel p 1).
 • Sisestage teate sisu väljale Sisu (joonisel p 2).
 • Teate saajate määramiseks avage vaheleht Saajad (joonisel p 3).

 • Lehe ülemises servas näidatakse koolituse nimetust ja toimumisaega.

Teate saatmine koolituse korraldajale ja läbiviijatele

 • Kui soovite teate saata ka koolituse korraldajale ja läbiviijatele, valige sobivad isikud vajutades nende nimedele (joonisel p 1).
 • Kõigi lisamiseks teate saajate hulka, vajutage nupule Kõik real Korraldaja, läbiviija (joonisel p 2).
 • Teade saadetakse isikutele, kelle nimi on rasvases kirjas.


Teate saatmine koolitusele registreeritutele

 • Real Registreeritud näidatakse teile teate saajateks lisatud õppijate arvu kõigist koolitusele registreeritud õppijatest (joonisel p 1), näiteks (5/14) tähendab, et ainekavale on registreeritud 14 õppijat, teate saajateks olete valinud 5 õppijat.
 • Teate saajateks lisatud korraldajaid ja läbiviijaid selle arvu sisse ei arvestata.
 • Kui soovite teate saata kõigile koolitusele registreeritud õppijatele, vajutage nupul Kõik real Registreeritud (joonisel p 2).
 • Vaikimisi näidatakse ühel lehel kuni 50 koolitusele registreeritud õppija andmeid. Võimalik on kuvada lehele ka 100 või 1000 õppija andmed. Valige soovi korral rippmenüüst sobiv arv.
 • Lehtede vahel liikumiseks on lingid << (tagasi esimesele lehele), < (eelmisele lehele), > (järgmisele lehele) ja >> (viimasele lehele) ning sisestusväli.


Iga õppija kohta esitatakse järgmised andmed:

 • Nimi - õppija ees- ja perekonnanimi
 • E-post - õppija kõik ÕISi sisestatud e-posti aadressid

Soovi korral saate teate saajaid määrata ka ühekaupa, vajutades sobiva isiku nime reale.

 • Teade saadetakse kõigi nende isikute ÕISi teadete postkasti ja kõigile ÕISi sisestatud e-posti aadressidele, kes on valitud teate saajateks.
 • Teate saajateks valitud isikute nimesid näidatakse rasvases kirjas.

Teate saatmine järjekorda registreeritutele

 • Kui koolitusele registreeritute järjekorras on inimesi, siis nende nimesid näidatakse alajaotuses Järjekorda registreeritud (vt joonis). Kui soovite neile teadet saata, vajutage real Järjekorda registreeritud nupule Kõik või nende isikute nimedele, kellel soovite teate saata.
 • Sarnaselt koolitusele registreeritutele teate saatmisega näidatakse teile järjekorda registreeritud isikute kohta teate saajaks lisatud isikute arvu.
 • Ühel lehel näidatakse 10 järjekorda registreeritud õppija andmeid. Lehtede vahel liikumiseks kasutage noolekujulisi nuppe.


Teate saatmine

 • Teate saatmiseks vajutage nupule Saada (vt joonis).

 seejärel näidatakse teile teade (vt joonis), mitmele isikule teade saadeti.

 • Teade saadetakse teate saatja ülikooli e-posti aadressilt.
 • Saadetud teateid saate vaadata oma Teadete postkastis, lugege täpsemalt peatükist "Saadetud teated".

Teate taastamine

 • Teate pealkiri ja sisu salvestatakse iga kord 10 sekundit pärast viimast nupuvajutust teksti sisestamise väljal. Salvestatud mustand kustutatakse pärast teate edukat saatmist. Kui mingil põhjusel teate saatmine katkestatakse, on võimalik uue teate koostamisel varem sisestatud tekst taastada.
 • Vajutage Teadete postkastist lahkumata nupule Koosta teade ja valige Koolitusele registreeritutele - /nimetus/ (toimumise aeg).

 • Teksti taastamiseks vajutage teate koostamise vormil nupule Taasta eelnev tekst (vt joonis).
 • Nuppu Taasta eelnev tekst ei näidata, kui Sisu väli oli enne katkestamist tühi.

Samaliigilise teate koostamisel säilivad ka saajate vormil tehtud valikud. 

Näiteks, kui alustasite teate koostamist ainekavast, sisestasite sisu ja valisite saajad ning vajutasite nupule Katkesta, on Aine kuulajatele - /ainekood ja nimetus/ uue teate koostamisel võimalik varem sisestatud tekst taastada ja enne katkestamist märgitud saajad juba lisatud. Kui aga alustate katkestamise järel teate koostamist Õppijatele ja töötajatele, on võimalik taastada teate sisu, kuid saajaid lisatud ei ole.