VÕTA otsuse sisu sisestamise eelduseks on see, et otsuse põhiandmed on salvestatud.

  • Sisu lisamiseks vajutage otsuse põhiandmete vaatamise vormil nupule Lisa sisu (vt joonis).

  • Avaneb sisu lisamise vorm (vt joonis).

 

Asenduse määramine on kohustuslik, ilma selleta ei ole võimalik VÕTA otsust kinnitada.