Reserveeringu sisu tähistab tunde, mis seda reserveeringu aluseks võttes on loodud.

  • Reserveeringu sisu vaatamiseks otsige reserveering üles kas ruumi kasutaja või ruumi omaniku järgi.
  • Leitud reserveeringute sisu vaatamiseks vajutage sobiva reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Sisu (vt joonis).

  • Avaneb reserveeringu sisu vaatamise vorm (vt joonis).
  • Vormil näete reserveeringu andmeid ning seda, millised tunnid on selle reserveeringu alusel loodud.