VÕTA otsuste sisud koosnevad originaali(de)st ja asendus(te)est. Sisu võib olla ka negatiivne.

Sisu koostamise põhimõtted on järgmised.

  • Varasemate õpingute ja töökogemusest õpituga on võimalik õppekava täita. Õppekava koosneb moodulitest ja õppeainetest ning väikseim üksus, mida VÕTA protsessiga on võimalik arvestada, on õppeaine.
  • VÕTA arvestamisel saab arvestada ainult tervet õppeainet (osadest koosneva õppeaine korral tervet osa). Osaline õppeaine või aine osa arvestamine ei ole võimalik. Näiteks ei ole võimalik VÕTA taotlusega arvestada üheosalist mahuga 6 EAP õppeainet nii, et 3 EAP VÕTAga ja 3 EAP eksamiprotokollidega.
  • VÕTA otsuse sisestamisel tuleb lähtuda õppekava täitmisest ning asendustest. Iga asendus (õppekava järgne õppeaine/moodul) koos varasemalt sooritatud õpingute või kogemusest õpituga moodustab ühe sisu. Tervikliku hindamise korral ehk kombineeritud arvestamise korral tuleb toimida samamoodi.
  • Õppekavajärgse õppeaine/mooduli eraldi sisuna sisestamine on oluline, sest VÕTA liike kuvatakse akadeemilisele õiendile erinevalt. Varasemalt kuvati akadeemilisele õiendile ainult originaalsooritused, st varasem kõrgkool ja õpingud, varasem täiendusõpe ning töökogemusest õpitu arvestamise korral töökohad. Uue statuudi kehtima hakkamisega kuvatakse sooritatud originaal ainult õppeainete arvestamisel. Täiendusõppe, töökogemusest õpitu ja kombineeritult arvestamise korral kuvatakse asenduseks määratud Tartu Ülikooli õppeaine.

Näide

Kui üliõpilane on soovinud ühest moodulist arvestada kaks õppeainet: õppeaine A varasemalt õpitud X ja Y alusel ning õppeaine B varasemalt õpitud Z ja W alusel, siis tuleb arvestatud kahe õppeaine jaoks lisada kaks eraldi sisu, st eraldi sisu õppeaine A jaoks ja eraldi sisu õppeaine B jaoks (vt joonis). Selle näite korral on vale sisestada õppeainete A ja B arvestamine ühe sisuna.

Otsuste sisude haldamine on seotud järgmiste teemadega.