Ainete otsimiseks ja lisamiseks näiteks ainetele registreerimise, arstiteaduskonna õppijate rühmadesse registreerimise vms vormile toimub ainete otsingu vormi vahendusel (vt joonis). Aineid saab sellel välja otsida aine, üksuste tunniplaanide ja toimumisaja järgi.

 • Ainete nimekirja ekraanile kuvamiseks määrake Otsi rippmenüüsse sobiv otsingutingimus: tunniplaani järgi, aine järgi või toimumise aja järgi.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst aine järgi, saate otsida kas kõiki valitud üksusele kuuluvaid aineid või aineid nende ainekoodi ja nimetuse osa järgi. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja täitke vajadusel väljad Ainekoodi osa või Aine nimetuse osa. Kui jätate ainekoodi või nimetuse osa sisestamata, näidatakse ainult määratud üksuse aineid.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst tunniplaani järgi, saate otsida kõiki määratud üksuse tunniplaanidesse määratud aineid. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja rippmenüüst Tunniplaan sobiv tunniplaan.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst toimumise aja järgi, saate otsida aineid neide toimumisaja järgi. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja sisestage väljale Toimumine (päev, algus, lõpp) sobiv aine tundide toimumise aeg.
 • Määrake sobiv õppeaasta, semester. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta.
 • Otsingutingimusi võite kitsendada õppevormi määramisega.
 • Vajadusel kasutage otsingutingimuste piiramiseks lisafiltreid:
  • Üleülikooliliste keeleõppe ainete leidmiseks valige Üleülikooliline keeleõpe rippmenüüst keel, mida õppetavaid aineid soovite leida.
  • Eesti keele süvaõppe ainete leidmiseks täitke märkeruut Eesti keele süvaõpe real.
  • Mingi kindla õppeastme õppijatele mõeldud ainete leidmiseks valige Õppeaste rippmenüüst sobib õppeaste. Selle lisafiltriga leitakse ained, mille ainekavas on määratud vastav õppeaste. Otsinguga ei leita aineid, mille ainekavas on õppeastmed määramata.
  • Ainekavas määratud hindamisviisiga otsingutulemuste piiramiseks valige Hindamine rippmenüüst kas Eristav (A, B, C, D, E, F, mi), Mitteeristav (arv, m.arv, mi) või Kaitsmine.
 • Real Näita aineid saate määrata, kas näidata kõiki aineid, millel on määratud semestril ainekavad (valik kõik), kas näidata aineid, mis on hetkel registreerimiseks avatud (valik hetkel registreerimiseks avatud) või näidata aineid, mis on valitud semestril registreerimiseks avatud (valik valitud semestril registreerimiseks avatud).
 • Ainete otsimiseks vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavate ainete nimekiri.

Olenevalt sellest, millisele vormile ainega seotud andmeid on vaja valida, varieerub, kas valida saab ühe või mitme aine andmed. Järgmisel joonisel kujutatud olukorras on võimalik valida ainult ühe aine andmed. Selle valimiseks vajutage aine nimetuse lingile (vt joonis).

Järgmisel joonisel kujutatud olukorras on võimalik valida korraga mitme aine andmed.

 • Leitud ainete valimiseks täitke nende eest olevad märkeruudud (joonisel p 1). Kui täidate veeru päises märkruudu Vali, valitakse korraga kõik ained. Valikute tühistamiseks tühjendage märkeruudud.
 • Ainete lisamiseks registreerimise vms vormile vajutage nupule Lisa valitud ained (joonisel p 2).

 • No labels