• Õppekava valikute vormil on teil võimalik valida mooduleid aasta õppekava versioonistst, mille järgi õpite. Bakalaureuseõppes õppija saab valida kõrvaleriala mooduleid teistest bakalaureuseõppe õppekavadest. Lisaks saate vaadata millised õppeakavasse kuuluvad ained olete sooritanud.
 • ÕISi kaudu saavad õppekava mooduleid valida õppijad ise. Vajadusel saavad seda teha nende eest vastavate õppekorraldusega tegelevad töötajad.
 • Sobivate tööülesannetega töötajad näevad ja saavad muuta õppijate valikuid õppekavas, reguleeritud on see eriõigustega.
 • Õppija valikuid õppekavas näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja.

Tutvuge õppeakavade ülesehitusega Tartu Ülikooli kodulehel.


Õppekava valikute vormile liikumiseks vajutage menüü Minu asjad plokis lingile Valikud õppekavas.


 • On the selections in curriculum form, you can select modules from the curriculum version you are studying for. If you are studying for a bachelor's degree, you are also able to choose a minor specialisation from other curricula. In addition, you can see which courses in the curriculum you have taken.
 • Students can choose the modules of the curriculum. If necessary, academic affairs specialists can do it for them.
 • Employees with suitable work assignements can see and change the students' choices in the curriculum, it is regulated by special rights.
 • The student's choices in the curriculum are also seen by the supervisor added to the data of the student's study place.

See more information about the structure of curriculums on the website of the University of Tartu. 


To view the form of your curriculum options, click on the menu link Selections in the curriculum in the My items menu block. T

Valikud õppekavas lehele kuvatakse

 • info aasta õppekava versiooni kohta, mille järgi õpite (joonisel p 1)
 • teade Moodulite valik ei ole tehtud! (joonisel p 2), kui te ei ole veel õppekava mooduleid valinud või moodulite valikut kinnitanud
 • nupp Vali peaeriala eriala valimiseks, kui teie õppekava on erialadena üles ehitatud
 • bakalaureuseõppe õppekavadel õppijatel nupud peaeriala suurendamiseks, kõrvaleriala valimiseks, lisaks moodulite valimiseks ja teisest kõrgkoolist kõrvaleriala või moodulite valimiseks (joonisel p 3). Enne peaeriala valikute tegemist on need nupud mitteaktiivsed.
 • õppekava moodulite valikud.
 • nupp õppeainete peitmiseks või näitamiseks (joonisel p 4).
 • nupp Peaeriala valikud moodulite ja õppeainete valimiseks (joonisel p 5).

Moodulid võivad olla kohustuslikud või valitavad. Valikuid ei saa teha moodulite osas, mis on teie õppekava versioonis märgitud kohustuslikeks. Moodulite valikuvõimalused on määratud õppekava versioonis.


Moodulite ja/või õppeainete valimiseks vajutage nupule Peaeriala valikud. Avaneb peaeriala valikute muutmise leht.

Kohustuslikud moodulid on vaikimisi valitud (tähistatud halli märkeruuduga) ja nendest ei ole võimalik loobuda (vt joonis).

Õppekavas mooduli valimiseks täitke mooduli nimetuse ees märkeruut (vt joonis). Kui moodulisse kuulub mooduli kogumahus õppeaineid, siis valitakse automaatselt ka õppeained.

Kui moodulisse kuulub mooduli kogumahust suuremas mahus õppeaineid või alammooduleid, siis tuleb teil valida ka õppeained või alammoodulid.

Valikute salvestamiseks vajutage lehe ala- või ülaosas nupule Salvesta (vt joonis).


Selections in the curriculum page is displayes:

 • information about the version of the annual curriculum according to which you study (Figure 1)
 • message Modules are not selected! (Figure 2), if you have not yet selected the modules of the curriculum or confirmed the choice of modules
 • button Select main specialisation if your curriculum is structured by specialisations
 • for students in bachelor's study curricula, buttons for enhancing the main specialisation, selecting a minor specialisation, selecting more modules and passing a minor specialisation or modules in another higher education institution (Figure 3). These buttons are inactive before you select your main specialisations.
 • curriculum module selections.
 • button to hide or show courses (Figure 4).
 • button Selections for main specialisation for selecting modules and subjects (Figure 5).

Modules can be compulsory or optional. Choices cannot be made for modules that are marked as mandatory in your curriculum version. Module options are defined in the curriculum version.


Click the Selections for main specialisation button to select modules and / or subjects. The page for changing the options for the main specialisation opens.

Mandatory modules are selected by default (marked with a gray check box) and cannot be dropped (see figure).

To select a module in the curriculum, fill in the checkbox in front of the module name (see figure). If the module includes subjects in the total volume of the module, the subjects will also be selected automatically.

If the module includes more subjects or sub-modules than the total volume of the module, you must also select subjects or sub-modules.

Click the Save button at the bottom or top of the page to save your selections (see figure).