Õppekava piirang


Registreerumist ainesse võib piirata ka õppekavaga. Piirang seisneb selles, et ainesse saavad registreeruda ainult määratud õppekaval õppijad.

Kui registreerimist on piiratud õppekavaga, kuvatakse tekst: Ainele registreerumine ei ole teie õppekavale lubatud (ÕKE 432 ja 64).

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetesse registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.

Restriction by curriculum


Registration for the course can also be restricted by the curriculum. The restriction means that only learners of a definite curriculum can register for the course.

When registration is limited according to the curriculum, the text is displayed: Registration for the course is not allowed for your curriculum (clauses 432 and 64 of Study Regulations).

At registration for courses there is no active checkbox in front of the course title, and a text informing about the restriction is displayed (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.