Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Kui olete õppeaine otsinguga leidnud ja klõpsate õppeaine kaardile, kuvatakse viimase kinnitatud olekus õppeaine versiooni andmed.


Õppeaine versiooni valimine

Õppeaine mõne muu versiooni saate valida rippmenüüst (vt joonis).

Andmed õppeaine versiooni lehel

Õppeaine versiooni lehe päisesse kuvatakse:

 • õppeaine nimetus
 • õppeaine kogumaht
 • ainekood
 • õppeaasta ja semester (sügis või kevad)
 • õppevorm (Päevaõpe, Sessioonõpe, Täiendusõpe)
 • õppeaine versiooni osa (kui õppeainet õpetatakse osadena)
 • õppeaine versiooni keel (Eesti keel või Inglise keel)
 • info selle kohta, millise struktuuriüksuse õppijatele see versioon on mõeldud
 • õppeaine versiooni olek (Kinnitatud, Sisekasutuses, Loomisel, Suletud, Arhiveeritud)
 • kuupäev, millal õppeaine versiooni andmeid viimati uuendati


Õppeaine versiooni lehel on info jaotatud paneelidesse. Ülevaate paneeli dubleeritakse andmeid teistest paneelidest.

Ülevaade

 • Õppeaine liik (Tavaline aine, Kaitsmisega lõppev aine, Praktika, Kompleksaine)
 • Õppeaine toimumise sagedus - ei ole kohustuslik väli; võimalikud valikud on: üks kord, igal semestriligal õppeaastal, üle õppeaasta ja harvem, kui üle õppeaasta 
 • Kestus semestrites
 • Struktuuriüksus - üksus millele õppeaine kuulub 
 • Lõpphindamise skaala - võimalikud valikud on: eristav, eristamata ja kaitsmine; kui ainet õpetatakse mitmel semestril vormistatakse ainele osadega õppeaine versioonid ning sellisel juhul võib õppeaine versioonidel olla õppeaine lõpphindamisest erinev hindamine
 • Kas õppeaine on VÕTA korras arvestatav?
 • Võimalik läbida täiendusõppijana
 • Õppekeeled
 • Õppevorm
 • Õppeastmed

Eeldusained

 • Eeldusained
 • Nupp õppeaine kuuluvuse vaatamiseks - kuvatakse nimekiri õppekava versioonidest ja täiendusõppeprogrammi toimumistest, kuhu õppeaine kuulub
 • Nupp õppeainete vaatamiseks, millele see õppeaine on eeldusaineks

Üldinfo

 • Eesmärgid
 • Õpiväljundid
 • Sisu lühikirjeldus
 • Sihtrühm

Registreerumise info

 • Registreerumise algus
 • Registreerumise lõpp
 • Esimese semestri üliõpilastele õppeainetele registreerumise tähtaeg
 • Registreerumise lõpp külalistele
 • Registreeringu tühistamise lõpp
 • Kas registreerimise järjekord on lubatud?
 • Registreerunute arv
 • Osalejate piirarv
 • Osalejate miinimumarv
 • Kui registeerumise tähtajad on sisestamata või registreerimisele on seatud erireeglid või piirangud, kuvatakse vastav teade.

Õppetöö vormid ja mahud akadeemilistes tundides

Õppetöö vormide mahtude osakaale õppeaine versiooni kogumahust kujutatakse diagrammil.

Õpikeskkond

 • Õppevorm (Lähiõpe, Põimõpe, Veebiõpe)
 • Seos Moodle'iga
 • Õpikeskkond - õpikeskkonna või õppeaine veebilehe aadress
 • Kohustuslikud ja soovituslikud õppematerjalid

Hindamine

 • Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
 • Hindamismeetodid ja -kriteeriumid
 • Lõpphindamisele pääsemise tingimused
 • Lõpphindamise skaala
 • Lõpliku tulemuse kujunemine
 • Võlgnevuste likvideerimine

Õppejõud

Õppejõudude nimed, struktuuriüksused ja rühmad, kui õppejõud on seotud rühmadega. Eraldi on välja toodud vastutav õppejõud ning kas ta õpetab. Õppejõu kontaktandmete nägemiseks vajutage (info) ikoonile õppejõu nime kõrval. Piirarv on 50 õppejõudu.

Rühmad

Kui õppetöö toimub rühmades, kuvatakse iga rühma:

 • nimetus
 • õppejõud
 • rühma registreeritud õppijate arv ja rühma osalejate piirarv

Ajakava

Kuvatakse õppe toimumisnädalad ning sündmuste nimekiri.

Tegevused

Õppeaine versiooni tunniplaani vaatamiseks, vajutage nupule Toimumised  (vt joonis).


Võimalik vaadata õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemusi, vajutades aine nimetuse juures nupule Tagasiside (vt joonis).


Õppeaine üldandmete vaatamiseks vajutage nupule Õppeaine (vt joonis). Õppeaine üldandmete lehele kuvatakse andmed, mida igal õppeaine toimumise semestril enamasti ei muudeta. Õppeaine üldandmed on dubleeritud õppeaine versiooni lehel.

When you search for a course and click on the course card, the last confirmed version of the course will be displayed. 


Choosing course version

You can select another version of the subject from the drop-down menu (see figure). 

Data of course version

Course version header displayes:

 • course title
 • total volume of course
 • course code
 • academic year and semester (autumn or spring)
 • form of study (Regular studies, Block mode study, Continuing education)
 • part (if course is taught in parts) of course version
 • language ov course version (Estonian or English)
 • the structural unit for the learners of which the course version is meant
 • status of course version (Confirmed, Closed, Archived)
 • the date course version data was of last updated


The information on the course version is divided into panels. The overview panel duplicates data from other panels. 

Overview

 • Course type (Regular course, Course with defence at the end, Working practice, Complex course)
 • Frequency of teaching the course - not a compulsory field; the possible options are: once,each semestereach academic year,every other academic year and less frequently than every other academic year
 • Course duration in semesters
 • Structural unit - unit to which the course belongs
 • Final assessment scale - the possible options are: differentiatednon-differentiated and defence; if the course is taught during several semesters, course versions taught in several parts may have a different form of assessment than the final assessment in course data
 • Can previous learning be recognised?
 • Can be taken by continuing education learners?
 • Languages of instruction
 • Form of study
 • Levels of study

Prerequisites

 • Prerequisite courses
 • A button to display belonging of the course - a list of curricula versions and events of continuing education programmes the course belongs to
 • A button to display courses this course is prerequisite course to

General info

 • Objectives
 • Learning outcomes
 • Brief description of content
 • Target group

Registration info

 • The date registration begins
 • Registration deadline
 • Course registration deadline for first semester students
 • Registration deadline for visiting students
 • Cancellation deadline
 • Can registred persons be put on a waiting list?
 • Number of registered students
 • Maximm number of participants
 • Minimum number of participants
 • If registration info has not been entered yet or if registration has special rules or restrictions respective information will be displayed.

Forms and volume of study in academic hours

The shares of the volumes of the study forms in the total volume of the course version are shown in the diagram. 

Learning environment

 • Form of study (Face-to-face learning, Blended learning, Online learning)
 • Connection with Moodle
 • Learning environment - web address of course learning environment or web page
 • Compulsory and Recommended study materials

Assessment

 • List of independent assignments and instructions for their completion
 • Assessment methods and criteria
 • Requirements to be met for final assessment
 • Final assessment scale
 • Formation of final result
 • Options for taking tests/exams at later date

Lecturers

Names, structural units and study group titles (if lecturers are related to study groups) of lecturers. The lecturer in charge and whether they teach is marked separately. To see the lecturer's contact information, click the (info) icon next to the lecturer's name. Max 50 lecturers.

Study groups

When the course is taught in study groups, the following is displayed for each group:

 • group title
 • lecturers
 • the number of students registered for the group and the maximum number of participants in the group 

Schedule

The weeks of study and the list of events are displayed. 

Activities

You can view the course timetable, click Event (see Figure).


You can see the results of feedback on teaching and courses by clicking the Feedback button next to the course title (see Figure).


You can move to the view of general information on the course clicking the Course button at the bottom of the page (see Figure). The general information of the course displays data that is usually not changed in each semester the course is taught. The general information of the course is duplicated on the course version page. 
SEOTUD TEEMAD

Õppeainete otsing

RELATED TOPICS

Search for courses

 • No labels