Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

 • Õppeainete otsingu teostamiseks valige ÕISi menüüst Õppeained.
 • Kui kasutate ÕISi sisse loginud kasutajana, leiate Õppeained lingi menüü valiku Üldine alt.
 • Avaneb õppeainete otsingu vorm.

Lihtotsing

Sisestage õppeainete esilehel otsingukasti (joonisel p 1) otsitava õppeaine nimetuse või ainekoodi osa. Kui otsite mingile kindlalle õppeaastale loodud aasta õppekava versiooni, võite otsingu kitsendamiseks valida rippmenüüst õppeaasta (joonisel p 2).

Otsingutulemuste kuvamiseks viige kursor otsingukasti ja vajutage klaviatuuril Enter või nutiseadmes luubi kujutisega klahvile/nupule.

Täpsem otsing

Täpsema otsingu akna avamiseks vajutage õppeainete esilehel nupule Täpsem otsing (vt joonis).

Avaneb otsinguväljadega aken (vt joonis).

Täitke need väljad, mille alusel soovite õppeaineid leida ja vajutage nupule Otsi.


Õppeaineid on võimalik ostida:

 • nimetuse osa
 • ainekoodi osa
 • struktuuriüksuse
 • õppejõu järgi.

Samuti on võimalik otsida:

 • üleülikoolilisi keeleõppe aineid nendega õpetatava keele järgi
 • õppeaineid, millel on mingiks kindlaks õppeaastaks ja/või semestriks kinnitatud olekus ainekavu
 • eesti keele süvaõppe aineid
 • õppeaineid, mida on võimalik läbida üksikuid aineid kuulava täiendusõppijana
 • passiivseid (suletud või arhiveeritud olekus) õppeaineid


Otsingutingimusi võite omavahel kombineerida. Meeles tuleb pidada, et iga lisatud tingimus kitsendab otsingutulemuste hulka. Otsingutulemused vastavad kõigile seatud tingimustele.

Otsingu tulemus

Kui otsing oli edukas, kuvatakse otsingutulemuste nimekiri. Nimekirja näete iga otsingutingimustele vastava õppeaine kohta järgmiseid tunnuseid:

 • ainekood
 • õppeaine nimetus
 • õppeaine kogumaht

Iga õppeaine kohta kuvatakse aine omaniku struktuuriüksuse ikoon:

humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

sotsiaalteaduste valdkond

meditsiiniteaduste valdkond

loodus- ja täppisteaduste valdkond

mõni muu Tartu Ülikooli üksus

mõni muu kõrgkool. Õppeaine on sisestatud ÕISi ühisõppekavasse lisamiseks. Õpe ei toimu Tartu Ülikoolis.


 • Viimati sooritatud otsingute nimekirja vaatamiseks vajutage noolele (joonisel p 1).
 • Algväärtuste taastamiseks vajutage värskendamise ikoonile (joonisel p 2).
 • Kõigi filtrite eemaldamiseks vajutage kolmikpunktmenüü ikoonile (joonisel p 3).


Nimekirjas õppeaine kaardile vajutades avatakse õppeaine viimase kinnitatud olekus ainekava andmed, selle puudumisel kinnitatud olekus õppeaine üldandmed.


 • To search for courses, select Courses from the SIS menu.
 • If you use SIS as a logged-in user, you can find the Courses link in the menu under General.
 • The subject search form opens.

Simple search

In the search box (Figure p 1) on the starting page of Courses, enter part of the course title or the course code you are searching. If you are looking for a version of the syllabus created for a specific academic year, you can select the study year from the drop-down menu to narrow your search. (Figure p 2).

To display the search results, move the cursor into the search box and press Enter on the keyboard or the magnifier key/button on your smart device.

Detailed search

To open the detailed search window, click the Detailed search button on the starting page of Courses (see Figure).

A window with search fields opens (see Figure).

Fill the fields according to which you wish to find the course and click the Search button.

Courses can be searched by:

 • part of the title
 • part of the course code
 • structural unit
 • lecturer

It is also possible to search for:

 • language training courses according to the language taught
 • courses that have a confirmed syllabus for a certain academic year and/or semester
 • in-depth Estonian language learning courses
 • courses that can be taken by continuing education learners
 • passive (closed or archived) courses


You can combine the search conditions, but you should remember that each new condition will narrow the number of search results. Search results correspond to all the conditions set.

Search results

If the search was successful, a list of search results is displayed. The list displays the following markers about each course that meets the search conditions:

 • course code
 • course title
 • total volume of the course

For each course, the course owner icon is displayed:

Faculty of Arts and Humanities

Faculty of Social Sciences

Faculty of Medicine

Faculty of Science and Technology

some other unit of University of Tartu

another higher education institution. The course is in SIS to include in the joint curriculum. The studies do not take place at the University of Tartu.


 • Click the arrow to see a list of recent searches (Figure 1).
 • To restore the default values, click the refresh icon (Figure 2).
 • To remove all filters, click the three-point menu icon (Figure 3). 


By clicking on the course card, you can view the information of the latest confirmed syllabus, if this is lacking, general information on the course will be displayed.