Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppeaine ainekava vaatamine


Õppeainete moodulis otsingutulemuse nimekirjas õppeaine nimetuse reale klõpsates avatakse õppeaine viimase kinnitatud olekus ainekava andmed, selle puudumisel kinnitatud olekus õppeaine üldandmed.

Ainekava andmete lehele kuvatakse:

 • õppeaasta ja semester (sügissemester = S; kevadsemester = K)
 • õppevorm (päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe)
 • ainekava osa ja maht
 • info selle kohta, millise struktuuriüksuse õppijatele see ainekava on mõeldud
 • hindamine (eristav, mitteristav, kaitsmine); ainel on ka lõplik hindamisviis, mis on kirjas aine üldandmetes
 • õppeastmed
 • õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
 • sihtrühm
 • info selle kohta, kas ainet õpetatakse veebipõhiselt
 • link aine kodulehele või veebipõhisele õpikeskkonnale
 • kohustuslike õppematerjalide loetelu
 • soovituslike õppematerjalide loetelu
 • iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
 • aine hindamismeetodid ja -kriteeriumid
 • hindamisele pääsemise tingimused
 • minimaalne punktide kogusumma hindamisele pääsemiseks
 • lõpliku tulemuse kujunemine
 • võlgnevuste likvideerimise võimalused
 • õppejõud (eraldi on välja toodud vastutav õppejõud ning kas ta õpetab)
 • rühmade info
 • toimumisnädalad
 • ajakava


Lisaks on ainekava vaatamise vormil:

 • Registreerumisega seotud info (registreerumise algus ja lõpp ning registreeringu tühistamise tähtaeg, registreerunute arv, osalejate piirarv ning osalejate miinimumarv)  ning õppetöö vormid ja mahud tundides (vt joonis).

  


 • Võimalik liikuda teistele sama aine ainekavadele (vt joonis).

 • Võimalik näha ainekava raames toimuvaid tunde, vajutades lingile Vaata õppetöö toimumisi  (vt joonis).

 • Võimalik näha, millised on õppeaine kohustuslikud või soovituslikud eeldusained (vt joonis).

 • Võimalik liikuda õppeaine üldandmete vaatele, vajutades lehekülje allservas nupule Õppeaine (vt joonis).

Viewing of the course syllabus


By clicking on the course title in the list of search results in the module of courses, the information on the latest confirmed syllabus, if this is lacking, general information on the course is opened.

The page of syllabus information displays:

 • academic year and semester (autumn semester = A, spring semester = S)
 • form of study (regular, block-mode, continuing education)
 • part and volume of syllabus
 • the structural unit for the learners of which the syllabus is meant
 • assessment (differentiated, non-differentiated, defence); the course also has a method of final assessment which is written in the general information on the course
 • levels of study
 • other languages needed for achieving the learning outcomes
 • target group
 • information on whether the course is taught on the web
 • link to the homepage of the course or web-based learning environment
 • list of compulsory study materials
 • list of recommended study materials
 • list of independent assignments and instructions for their completion
 • assessment methods and criteria of the course
 • conditions for being allowed to take the assessment
 • minimum sum of points for taking the assessment
 • formation of the final result
 • possibilities for taking tests and exams at a later date
 • lecturer (separately the lecturer in charge and whether s/he also teaches)
 • information on groups
 • study weeks when the course is taught
 • time schedule

In addition, the form of viewing the syllabus includes:

 • registration information (beginning and end of registration, deadline for cancellation of registration, number of registered students, maximum and minimum number of participants) and forms and volume of study in hours (see Figure).

 • you can move to other syllabuses of the same course (see Figure).

 • you can see the classes of the syllabus by clicking the link See timetable (see Figure).

 • you can see the compulsory or recommended prerequisite courses of the course (see Figure).

 • you can move to the view of general information on the course clicking the Course button at the bottom of the page (see Figure).