Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppetulemuste vaatamiseks valige menüüst Õppetulemused, avaneb teie õppetöö tulemuste vorm (vt joonis).


Kõik õppetöö tulemused on esitatud õppekohtade kaupa. Õppekoha info kuvatakse lehe ülemisse parempoolsesse nurka. Kui teil on mitu õppekohta, valige see õppekoht, mille õppetöö tulemusi soovite vaadata.

Kui soovite näha kõikide õppekohtade tulemusi ühes vaates, vajutage nupule Kõik tulemused. 

Õppetulemuste üldinfo pealkirja alla kuvatakse õppe lõpukuupäev (juhul kui õppekoht on lõppenud), õpitud semestrite arv ning viimane arvestatud semester (vt joonisel p 1). Eraldi plokkides on esitatud kokkuvõtted mahtudest ja tulemuste aritmeetilised ning kaalutud keskmised (vt joonisel p. 2).

Ülevaate plokid

Esimeses plokis kuvatakse vaikimisi Õppekava täitmine õppekava kogumahust protsentides (vt joonis). Näiteks kui õpite bakalaureuseõppes, on teie õppekava kogumahuks 180 EAP ja kuvatakse 180 EAP-st täidetud õppetulemuste maht protsentides.

 • Liikudes kursoriga kujundi sinisele osale, kuvatakse õppekavas läbitud maht EAP-des.
 • Kui teile on vormistatud tulemusi VÕTA raames, saate nende mahtu näha, kui liigute kursoriga ringi rohelisele osale.
 • Kursoriga hallile alale liikudes näidatakse mahtu EAP-des, mis on veel õppekavastl läbimata.


Kui soovite vaadata õppekava täitmist nominaalmahust läbitud õppeaja kohta, valige ploki rippmenüüst nominaalmahust (vt joonis). Kuvatakse õppekava täitmise maht nominaalmahust teie õpitud semestrite kohta protsentides.

Kui soovite vaadata õppekava täitmist viimasel õpitud semestril, valige ploki rippmenüüst viimasel õpitud semestril (vt joonis). Kuvatakse Õppekava täitmine viimasel õpitud semestril protsentides.Teises plokis kuvatakse Kõigi läbitud õppeainete maht kokku EAP-des (vt joonis).

Ploki rippmenüüst, saate valida:

 • Kõik läbitud - teie kõigi läbitud õppeainete kogumaht
 • Viimasel semestril läbitud - viimase õpitud semestril läbitud õppeainete kogumaht
 • Nominaalne - teie õppekava kogumaht
 • Semestri nominaalne - teie õppekava nominaalmaht
 • Kõigi VÕTA  - kõigi VÕTAga sooritatud õppeainete maht kokku, seda valikut kuvtakse ainult siis, kui teil on VÕTAga arvestatud tulemusi
 • Kõigi läbitud mitte-VÕTA - kõigi õppeainete maht kokku, mida ei ole VÕTA korrals üle kantud, seda valikut kuvatakse ainult siis, kui teil on VÕTAga arvestatud tulemusi


Kolmandas plokis kuvatakse vaikimisi teie selle õppekoha kõigi õppetulemuste aritmeetiline keskmine hinne (vt joonis).

Ploki rippmenüüst saate valida: 

 • Kõigi - Kõigi tulemuste aritmeetiline keskmine hinne
 • Positiivsete - Positiivsete tulemuste aritmeetiline keskmine hinne
 • Viimasel semestril - Viimase semestri tulemuste aritmeetiline keskminehinne-näidatakse viimase õpitud semestri kohta
 • Viimasel semestril positiivsete - Viimase semestri positiivsete tulemuste aritmeetiline keskmine hinne - näidatakse viimase õpitud semestri kohta


Neljandas plokis kuvatakse vaikimisi kõigi tulemuste kaalutud kesmine hinne, on kuvatud vasatav kaalutud keskmine hinne (vt joonis).

Ploki rippmenüüst saate valida:

 • Kõigi - Kõigi tulemuste kaalutud keskmine hinne
 • Positiivsete - Positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne
 • Viimasel semestril - Viimase semestri tulemuste kaalutud keskminehinne-näidatakse viimase õpitud semestri kohta
 • Viimasel semestril positiivsete - Viimase semestri positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne - näidatakse viimase õpitud semestri kohta


Õppetulemused

Iga õppetulemuse kohta on eraldi real esitatud järgmised andmed (vt joonis)

 • järjekorranumber
 • ainekood
 • õppeaine nimetus
 • tulemuse mah
 • tulemus
 • kuupäev
 • õppejõud

Vaikimisi kuvatakse õppetulemused tulemuse kuupäeva järgi reastatult kahanevas järjekorras, st kõige uuemad tulemused kõige ees. Veeru pealkirjadele vajutades saate kirjete järjekorda muuta (vt joonis).

Soovitud tulemuse kiiremaks leidmiseks olemasolevate hulgast, on võimalik kasutada otsingut (vt joonis). Otsida võimalik ainekoodi, nimetuse või õppejõu nime järgi.


Ainekoodile vajutamise järel avatakse uuel vahelehel õppeaine üldandmed.


VÕTAga arvestatud õppetulemuste puhul on õppeaine nimetuse veergu lisatud vastav märge (vt joonis).


Järjekorranumbri ees noolele vajutades avaneb täiendav info (vt joonis):

 • Protokoll - protokolli number. VÕTAga arvestatud tulemuse korral VÕTA otsuse nimber.
 • Õppejõud - õppejõudude nimed
 • Vahepealsed tulemused - ÕISi protokolli vahetulemuste veergudesse sisestatud kontrolltööde või hindeliste kodutööde tulemused
 • Õppeasutus - VÕTAga arvestatud tulemuse originaalsoorituse õppeasutus
 • Õpitulemuse ülekande liik - VÕTAga arvestatud tulemuse puhul VÕTA otsuse liik (nt õppeaine arvestamine, täiendusõppe arvestamine või kogemusest õpitu arvestamine)
 • Taotluse kuupäev - VÕTA otsuselt
 • Õppetulemuse ülekande kinnitamine - otsuse kinnitamise kuupäev VÕTA otsuselt
 • Kas otsus on õppeplaani lausel arvestatud - märge selle kohta, kas tegemist on õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusega