Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Täiendusõppeprogrammid jagunevad kaheks. On ainetest koosnevad ja teemadest koosnevad programmid. Järgnevates peatükkides käsitletakse teemadest koosnevate täiendusõppeprogrammide protokollide vormistamisega seotud toiminguid. Teemadest koosnevate programmide korral vormistatakse eksamiprotokollid programmi sisusse kuuluvate ainete ainekavadele.

Eeltöö täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamisele.

  1. Enne protokolli loomist kontrollige kas teate, kellele programmil osalejatest on vaja protokoll vormistada. Protokolli on võimalik lisada ainult neid isikuid, kes on prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega või prorektori korraldusega määramine AÜ täiendusõppeprogrammil õppiijaks sellele toimumisele õppijaks määratud. Korraldusi saavad vormistada eriõigusega töötajad.
  2. Kontrollige programmi nimetust. Tulemused protokollitakse õppijatele selle eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis protokolli tegemisel programmi üldandmetes on ning nii kajastub see ka hinnetelehel, mis täiendusõppijale väljastatakse.
  3. Kontrollige, kas programmi üldandmetes on määratud sobiv kontrollivorm. Sellest oleneb, milliseid hindeid on protokollis õppijatele võimalik määrata.
  4. Kontrollige, kas toimumist on võimalik läbida ka ilma iseseisvat tööd tegemata.
  5. Kontrollige, kas toimumisele andmetesse on lisatud õppejõud, keda on vaja hinde andjana protokolli lisada.

Skemaatiliselt näeb teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamine välja järgmiselt.

Teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi protokolli vormistamine hõlmab järgmisi teemasid.