Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

 • Hetkel saad Moodle'ist importida ainult lõpphindeid. 
 • Lõpphindeid saad üle kanda ainult nendel õppijatel, kes on Moodle'i kursusele lisatud ÕIS-i kaudu.
 • Hetkel imporditakse lõpphinded kõigile õppijatele. Kui soovid hinnet sisestada ainult teatud õppijatele, siis kustuta imporditud hinded nendel õppijatel, keda sa hinnata ei soovi. 

Oma kursuse Moodle'i seoseid saad lisada ja muuta ÕIS 2-s. 

 • Impordi lõpphinded Moodle'ist siis, kui kõik õppijad on lõpphinde saanud.

Kõik Moodle'i kasutusjuhendid leiad siin lehel.

 • At the moment, you can only import final grades from Moodle.
 • You can only transfer final grades to those learners who have been added to the Moodle course through the SIS.
 • Final grades are currently imported for all learners. If you wish to enter a grade for only certain learners, delete the imported grades for those learners whom you do not wish to grade.

You can add and edit Moodle links for your course in the SIS 2.

 • Import final grades from Moodle when all learners have received their final grades.

You can find full list of Moodle instructions by visiting this page.


Kasutan hindamisel Moodle'it, kuidas hinded ÕIS-i tuua?


Kas õppeainel on seos Moodle'i kursusega?


Kui soovid vaadata oma õppeaine Moodle'i seoseid, vajuta õppeaine andmete lehel nuppu Moodle'i seosed (joonisel p 1). Seejärel suunatakse sind lehele, kus saad vaadata kursuse lühikirjeldust Moodle'is, andmeid vastutava õppejõu kohta ning suunduda õppeaine Moodle'i kursusele. 

Juhul, kui õppeainel puudub seos Moodle'i kursusega, saate selle luua järgides Moodle'i kasutajajuhendi punkti 2 - Seose loomine õppeaine versiooni ja Moodle'i kursuse vahele.


Kuidas importida Moodle'ist lõpphindeid?


Teadmiseks

Esmakordsel Moodle'ist lõpphinnete importimisel kuvatakse Moodle'ist imporditud lõpphinnete ette Moodle'i ikooni.


Kui soovid Moodle'ist lõpphindeid importida, ava Hinded lehel kolmpunktmenüü ning vajuta Impordi Moodle'i lõpptulemused (joonisel p 2).

Enne lõpphinnete importimist veendu, et Moodle'i hindetabeli lõpphinne on samas hindesüsteemis, mis on kirjas õppeaine versiooni juures. Täpsemalt õppijate hindamisest  Moodle'is saad lugeda Moodle'i kasutajajuhendist.


Pärast nupule vajutamist imporditakse vastava Moodle'i kursuse lõpphinded. Juhul kui õppijal puudub Moodle'is lõpphinne, jääb tema hinne importimata ning ilmub loend Menetlemata jäänud õppijad

Juhul, kui õppeaine versioonil puudub seos Moodle'i kursusega, kuvatakse Impordi Moodle'i lõpptulemused helehallina (joonisel p 3). 


Moodle'ist imporditud lõpphindeid saad kinnitada, nagu ÕIS 2-e kaudu sisestatud hindeid. 

Juhul kui mõni õppija on juba ÕIS-is hinnatud ning hinne kinnitatud, siis tema hinnet Moodle'i lõpptulemuse importimisel üle ei kirjutata. Kuid kui imporditav hinne erineb ÕIS2 hinnetelehel olevast kinnitamata hindest, siis kirjutatakse hinnetelehel olev hinne üle Moodle'ist imporditava muutunud lõpphindega.


(info) Juhul kui oled ÕIS-is mõne Moodle'ist imporditud lõpphinde kustutanud ning soovid uuesti lõpphindeid importida, siis veendu, et oled sulgenud X nupust süsteemiteate Moodle'i impordi kohta. 

I use Moodle for grading, how can I import the grades to the SIS?


Is the course linked to the Moodle course?


If you would like to see the Moodle settings of your subject, click the Moodle settings button on the subject data page (see figure p 1). You will then be taken to a page where you can view a short description of the course in Moodle, the details of the main lecturer and go to the Moodle course page for the subject.

 

In case the course is not linked to the Moodle course, you can create the link by following the Moodle instructions' paragraph 2 - Creating a link between the course version and the Moodle course.

How can I import final grades from Moodle?

FYI

When importing final grades from Moodle for the first time, a Moodle icon is displayed in front of the final grades imported from Moodle.


If you would like to import final grades from Moodle, open the three-point menu in the Grades page and click Import Moodle final results (see figure p 2).

Before importing the final grades from Moodle, make sure that the final grade in the Moodle grade report is in the same grading scale as is described in the course version. You can read more about learner grading in Moodle in the Moodle instructions.


After clicking the button, the final grades of the corresponding Moodle course will be imported. If the learner does not have a final grade in Moodle, the import does not happen and a Skipped students list appears .The Moodle icon is displayed in front of the final grades imported from Moodle.If the course version has no connection to the Moodle course, the Import Moodle final results will be displayed in light gray (see figure p 3). 

You can confirm the final grades imported from Moodle, like you confirm the final grades entered through the SIS 2.If a learner has already been assessed in ÕIS and the grade has been confirmed, his/her mark will not be overwritten when the final results are imported into Moodle. However, if the grade that is being imported from Moodle differs from the assigned but not yet confirmed grade, then the grade will be overwritten with the grade that is imported from Moodle.
(info) In case you have deleted in the SIS some final grades imported from Moodle and you would like to import final grades from Moodle again, please make sure that you have closed the system message about importing final grades from Moodle by pressing the X button. 
Missuguseid teateid kuvatakse hinnete importimisel Moodle'ist?


Süsteemi teated lõpphinnete importimisel Moodle'ist


 • Juhul kui Moodle'i lõpptulemuste importimine ÕIS 2-te õnnestub, kuvab süsteem teadet selle kohta, mis Moodle'i kursuselt ning mituhinnet imporditi.


 • Juhul kui kõik õppijad on juba hinnatud, siis kuvab ÕIS moodle'ist hinnete importimisel teadet, et ühtegi uut lõpphinnet ei imporditud. 


 • Juhul kui sul puudub õigus õppeaine lõpphindeid Moodle'ist importida, kuvatakse ÕIS-i vastav teade (vt joonist). Palun kontrolli, kas sind on Moodle'is õppeaine õppejõuks lisatud. 


 • Juhul kui ÕIS'i ja Moodle'i  lõpphindamise skaala ei ühti, kuvatakse järgnevat teadet. Hindamisskaalat saad parandada Moodle'is. ÕIS'is hindamissüsteemi muutmine on lubatud ainult kõigi õppijate nõusolekul.

 • Juhul kui lõpphinnete importimisel Moodle'ist tekib viga, kuvatb ÕIS järgmist teadet. Palun võta ühendus ÕIS-i kasutajatoega aaadressil ois.tugi@ut.ee.

What messages are displayed when importing grades from Moodle?


System notifications when importing grades from Moodle

 • While importing final grades from Moodle the SIS informs you from which Moodle course the final grades were imported. The system also notifies you how many final grades were imported to the SIS.

 • If all the learners on the grading sheet have received their final grade and no new final grades are imported from Moodle, the corresponding message will be displayed in the SIS. 

 • If you do not have the right to import the final grades of the course from Moodle, the corresponding message will be displayed in the SIS (see figure). Please check if you have been added as a lecturer in Moodle. 

 • When final assessment scales in the SIS and Moodle do not match, the following message will be displayed. You can change the assessment scale in Moodle. In the SIS, changes to the assessment scale can only be made with the agreement of all learners.

 • If an error occurs when importing final grades from Moodle, the SIS will display the following message. Please contact the SIS helpdesk at ois.tugi@ut.ee.

 • No labels