Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Translation coming soon!
Kes tohib õppeaine versiooni andmeid muuta?

Õigus muuta õppeaine versiooni andmeid sõltub kasutaja rollist ja versiooni olekust:

  • Loomisel olekus versiooni tohivad muuta uue versiooni looja ja eriõigustega kasutajad (õppekaval õppijaid nõustav õppekorralduse spetsialist ja programmijuht);
  • Sisekasutuses olekus versiooni tohivad muuta uue versiooni looja, versiooni õppejõud, õppekaval õppijaid nõustav õppekorralduse spetsialist ja programmijuht;
  • Kinnitamisel olekus versiooni tohib muuta ainult programmijuht, kellel on õigus kooskõlastusprotsessis õppeaine versiooni kinnitada;
  • Kinnitatud olekus versiooni tohivad muuta versiooni õppejõud, õppekaval õppijaid nõustav õppekorralduse spetsialist ja programmijuht;
  • Arhiveeritud olekus versiooni andmeid ei ole võimalik kellelgi muuta, andmeid saab ainult vaadata.

Tagasi üles
Milliseid muudatusi tohib teha kinnitatud versioonis?

See, milliseid andmeid tohib kinnitatud versioonis muuta, sõltub akadeemilises kalendris määratud tähtaegadest ja õppekorralduseeskirja sätetest.

Õppekorralduseeskiri sätestab:

ÕKE p.13: Semestriks avalikustatud õppeaine infot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.


Järgmise õppeaasta õppeaine versioonide kinnitamise tähtaeg on võõrkeelsetel õppeainetel 01. märts ja eestikeelsetel õppeainetel 15. aprill. Selleks ajaks peavad õppeaine versioonis olema täidetud vähemalt üldinfo, lisainfo ja kirjelduse andmeplokid ning lisaks hindamisplokis hindamisskaala ja osalejate plokis õppejõud. St versiooni kinnitamiseks 01. märtsiks / 15. aprilliks peab olema täidetud minimaalne andmekogum ja kinnitatud versiooni saab hiljem muuta/täiendada.

Hiljemalt 01. maiks peavad kinnitatud versioonis olema täidetud kõik andmeplokid, v.a ajakava. 

Semestri alguseks peab kinnitatud versiooni olema lisatud ka ajakava info ehk versioon peab olema täielikult valmis.

Kinnitatud versioonis on enne õppetöö algust lubatud teha muudatusi:
• õpikeskkonna plokis (nt hallata Moodle seoseid)
• osalejate plokis (nt suurendada osalejate piirarvu)
• ajakava plokis (nt täpsustada teema kirjeldust, muuta kuupäevi)

Andmed, mida kinnitatud versioonis muuta ei tohi

Pärast õppeaine versiooni kinnitamist ning sellele tunniplaani koostamist ja/või aine avamist registreerumiseks ei tohi muuta:

•    õppeaastat
•    semestrit
•    õppeaine liiki
•    õppevormi
•    aine osa
•    mahtu
•    hindamisskaalat
•    millise valdkonna õppijatele versioon on mõeldud

Tagasi üles
Kas võib õppeaine versiooni andmeid muuta, kui õppetöö juba käib ja õppijad on registreerunud?

Kui õppeainele on registreerumine alanud ja õppeainesse on õppijad registreerunud, võib muudatusi õppeaine versioonis teha ainult registreerunud õppijate kirjalikul nõusolekul, nt vastus e-kirjana muudatusi põhjendavale kirjale.

Õppekorralduseeskiri sätestab:

ÕKE p.13: Semestriks avalikustatud õppeaine infot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Andmed, mida kinnitatud versioonis muuta ei tohi

Pärast õppeaine versiooni kinnitamist ning sellele tunniplaani koostamist ja/või aine avamist registreerumiseks ei tohi muuta:

•    õppeaastat
•    semestrit
•    õppeaine liiki
•    õppevormi
•    aine osa
•    mahtu
•    hindamisskaalat
•    millise valdkonna õppijatele versioon on mõeldud

Andmed, mille muutmine vajab ainesse registreeritud tudengite kirjalikku nõusolekut

Õppijate kirjaliku nõusoleku vajaduse korral piisab e-kirja teel antud vabas vormis nõusolekust, mis on kokku kogutud ühte tekstifaili ja edastatud ÕISi kasutajatoele (ois.tugi@ut.ee). Nõusolekute kogumine on vajalik võimalike vaidluste ennetamiseks.  

Kirjalikku nõusolekut eeldab selliste andmete muutmine nagu:

•    õpiväljundid
•    hindamise põhimõtted (nt lõpphindamisele pääsemise tingimused, lõpphinde kujunemine)
•    õppeaine nimetus (kui muutub olulisel määral)
•    õppeaine versiooni keel
•    õppeaste
•    EN keeleoskustase
•    õppekeel ja õpetamiseks vajalikud muud keeled
•    osalejate miinimumarv (kui muutmisega tõstetakse miinimumarvu).  

Andmed, mille muutmisest on vajalik tudengeid teavitada

Õppijaid on vaja muudatustest kirjalikult teavitada, kui versioonis soovitakse muuta muid välju, mis on õppijate seisukohast olulised. Näiteks:

•    kas aine on VÕTA korras arvestatav
•    õppetöö vormid ja mahud tundides
•    soovituslikud eeldusained
•    õppeaine sisu ja muu info kirjeldus
•    hindamistulemuste teatamise aeg
•    õppematerjalide kohustuslikkus ja kirjeldus
•    õppejõu ja rühma õppejõu muutmine
•    rühmade hilisem loomine
•    ajakava muudatused
•    osalejate piirarvu ja sihtgrupi kitsendamine
•    õppeaine registreeringu tühistamise kuupäeva muutmine
•    registreerimise järjekorra võimaluse tühistamine

Kui kahtled, kas tohid andmeid muuta või vajad nõu, võta ühendust oist.tugi@ut.ee.

Tagasi üles
Kuidas õppeaine versiooni muuta?

Versiooni andmete muutmiseks vajutage versiooni vaates esmalt pliiatsi ikoonile (joonisel samm 1) ja seejärel nupule Muuda (joonisel samm 2):

Versiooni andmete muutmiseks/lisamiseks klõpsake versiooni põhivaates andmeplokile, milles soovite muudatusi teha. Muudatused tuleb salvestada, selleks on Salvesta nupp iga ploki paremal all servas.

Kinnitatud versioonis muudatuste tegemise järel ei ole vaja versiooni uuesti kinnitada.

Tagasi üles
  • No labels