Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta aine üldandmeid ja versiooni andmeid. Kõikidele kasutajatele, kellel on õigus vaadata õppeaine üld- ja versiooniandmeid mingis olekus, kuvatakse sama andmekomplekti. 

Translation coming soon!
Õppeaine üldandmete olekud

Õppeaine üldandmed võivad olla ÕIS2-s järgmistes olekutes.

 • Olek Loomisel on esimene olek pärast uue õppeaine üldandmete salvestamist. Loomisel olekus õppeaine üldandmed on nähtavad ainult sisestajale ja eriõigustega kasutajatele (programmijuht, õppekorralduse spetsialist). Selles olekus õppeaine üldandmeid saab muuta ja kustutada ning õppeainele saab luua versiooni.
 • Olek Sisekasutuses on õppeaine üldandmete järgmine olek, mis on mõeldud struktuuriüksuse tasandi õppejõudude, õppekorralduse spetsialisti ja programmijuhi koos töötamiseks. Õppeaine üldandmetele saab luua versiooni. Õppeaine üldandmeid saab kasutada õppekavade moodulis.
 • Olek Kinnitatud on õppeaine üldandmete järgmine olek. Kinnitamise järel muutuvad üldandmed nähtavaks kõigile autenditud ja autentimata ÕISi kasutajatele. Kinnitatud olekust tagasi sisekasutusse saab õppeaine üldandmeid viia vaid juhul, kui ainel ei ole kinnitatud olekus versioone, see ei ole seotud õppetulemustega ning seda pole lisatud õppekavasse.
 • Passiivsesse* olekusse saab õppeaine üldandmed viia, kui seda mingil perioodil enam ei loeta. Vaikimisi ei näidata suletud (passiivseid) aineid õppeainete otsingusse. Passiivne õppeaine on võimalik hiljem taasavada. Õppeaine versioone ei ole võimalik passiivsesse olekusse viia.
 • Arhiveeritud olek on õppeaine üldandmete lõplik olek. Arhiveeritud olekusse viidud andmeid on võimalik ainult vaadata. Andmete muutmine ei ole võimalik. Arhiveeritud olekus õppeaine üldandmeid ei ole võimalik enam taasavada ega tagasi aktiivseks muuta.

ÕIS2-s ei ole veel õppeaine üldandmete passiivseks määramise funktsionaalsust välja arendatud. ÕIS1-s suletud õppeaineid saab ÕIS2-s õppeainete täpsemas otsingus otsida "Suletud" oleku filtri alusel.

Tagasi üles
Õppeaine versiooni olekud

Õppeaine versioonid võivad olla ÕIS2-s järgmistes olekutes.

 • Olek Loomisel on esimene olek pärast versiooni andmete salvestamist. Loomisel olekus õppeaine versioon on nähtav ainult sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Versiooni andmeid saab muuta ja kustutada.
 • Olek Sisekasutuses on õppeaine versiooni järgmine olek. See on koostöötamise etapp, mille käigus versioon on näha ja muudetav versiooni õppejõududele, programmijuhile ja õppekorralduse spetsialistile. Versiooni andmeid saab kasutada tunniplaani moodulis.
 • Olek Kinnitamisel on õppeaine versiooni uus olek, mille versioon saab kooskõlastamise protsessi ajaks. Lõppkinnitaja saab otsustada, kas versioon kinnitada või kooskõlastamise protsess tühistada ja saata versioon tagasi sisekasutuses olekusse. 
 • Olek Kinnitatud on õppeaine versiooni järgmine olek. Kinnitamise järel muutub versioon nähtavaks kõigile ÕISi kasutajatele. Kinnitatud versiooni saab tagasi sisekasutusse viia vaid juhul, kui versioonile pole vormistatud tunde, seda pole avatud registreerimiseks ning versiooniga pole seotud õppetulemusi.
 • Arhiveeritud olek on õppeaine versiooni andmete lõplik olek. Arhiveeritud olekusse viidud andmeid on võimalik ainult vaadata. Arhiveeritud olekus õppeaine versiooni andmeid ei ole võimalik muuta. Nii tagatakse tulevikuks võimalus kasutada versiooni andmeid nende õigete väärtustega. Arhiveeritud olekus õppeaine versiooni andmeid ei ole võimalik enam taasavada ega tagasi aktiivseks muuta.

Tagasi üles
Õppeaine andmete olekute võrdlus ÕIS1 ja ÕIS2 vahel

ÕIS1-s on aine olekud kirjas aine nimetuse järel sulgudes. Kui aine on kinnitatud, siis oleku tähist nimetuse järel ei näidata. ÕIS2-s on aine üldandmete ja versiooni olekud kirjas õppeaine nimetuse all vastavalt õppeaine üldandmete või versiooni vaates.

Passiivne olek ÕIS2-s on mõeldud toimima samal põhimõttel Suletud olekuga ÕIS1-s, kuid funktsionaalsus ei ole veel täielikult ÕIS2-s välja arendatud. See tähendab, et ÕIS2-s saab õppeainete täpse otsinguga otsida varasemalt ÕIS1 kaudu suletud õppeaineid, kuid veel ei ole võimalik õppeaineid passiivsesse olekusse määrata.

Kinnitamisel olek on ÕIS2-s uus olek, mille versioon saab kooskõlastamise protsessi ajaks ehk kui versioon saadetakse Sisekasutusel olekust kinnitamisele. Kooskõlastamise protsess on mõeldud õppeaine versiooni andmete kinnitamiseks. Õppeaine üldandmeid kooskõlastamisele ei saadeta. 

Arhiveeritud olek on ÕIS2-s uus oleks õppeaine üldandmete ja versiooni jaoks ning on mõeldud juhuks, kui andmeid soovitakse säilitada muutmatul kujul ja aktiivselt enam ei kasutata. Arhiveeritud olekus õppeaine andmeid ei ole enam võimalik aktiivseks muuta.

Tagasi üles
 • No labels