Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppeainete haldamine ÕIS2-s ja ÕIS-s

Üleminekuperioodil on paralleelselt töös ÕIS1 ja ÕIS2. Sõltuvalt rollist teevad osad töötajad õppeainetega seotud toiminguid kas ainult ÕIS2-s või mõlemas õppeinfosüsteemis. 

Alates 20. veebruarist 2023 saavad õppejõud kasutada vaid ÕIS2-te. Kui isikule on lisaks õppejõu põhiõigustele ÕIS1-s antud eriõigusi (nt juhtimisülesanded), siis need jäävad ÕIS1-s kehtima ja neid saab seal kasutada seni, kuni nende tööülesannetega seotud funktsioonid ÕIS2 üle tuuakse. 

Õppeaine versiooni info sisestamisel on soovitav töökorralduses oma struktuuri üksuses kokku leppida, kas:

 • kasutatakse ainult ÕIS1-te,
 • kasutatakse ÕIS2-te ja ÕIS1-te
 • kasutatakse ainult ÕIS2-te

Course info management in SIS2 and SIS1

During the transition period, SIS1 and SIS2 are working in parallel. Depending on the role, some employees can perform courses related actions only in SIS2 or in both study information systems.

Starting from February 20, 2023, lecturers can perform their tasks only in SIS2. If a person has been granted some special right in SIS1 for his/her job duties (e.g. managerial duties) in addition to the lecturer's basic rights, they remain valid in SIS1 and can be used in SIS1 until the related functions are migrated to SIS2.  

When entering course version info, please agree whitin structural unit, whether:

 • only SIS1 will be used,
 • SIS2 and SIS1 will be used,
 • only SIS2 will bu used.


Muudatused tööprotsessides

Pane tähele!

ÕIS2-s kasutatakse ainekava asemel läbivalt õppeaine versiooni mõistet, mis on kooskõlas kehtiva õppekorralduseeskirjaga.

 1. Loomisel ja Sisekasutuses olekus õppeaine üldandmeid ja versiooni andmeid saavad sisestada suurem hulk töötajaid: Loomisel oleku korral saavad andmeid sisestada lisaks õppeaine üldandmete või versiooni autorile ka õppekorralduse spetsialist ja programmijuht. Sisekasutuses oleku puhul saavad andmeid sisestada üldandmete või versiooni autor, versiooni õppejõud, õppekorralduse spetsialist ja programmijuht. 
 2. Lisandunud on õppeaine versiooni Kinnitamisel olek ja kinnitamisele saatmise protsess. Selle eesmärgiks on tagada õppeaine versiooni kinnitamine vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 9.

Changes in work processes

Pay attention!

In SIS2, the concept of course version is used throughout, instead of the syllabus. This is in line with the current study organization regulation.

 1. A greater number of employees can enter course general data and version data in the To be created and Registered use states: In the To be created state, the course general data or version data can be entered by the author, Academic Affairs Specialist and Programme Director. In the case of Registered state, the data can be entered by the author of the general data or the version, the lecturers of the version, Academic Affairs Specialist and Programme Director.
 2. Version status Unconfirmed and the process of sending course version for confirmation have been added. Its purpose is to ensure the confirmation of the course version in accordance with point 9 of the study organization regulation.

Õppeainetega seotud peamiste tegevuste rollipõhine jaotus ÕIS1 ja ÕIS2 vahel

Alljärgnevas tabelis on rollipõhiselt esitatud õppeainete haldamisega seotud peamiste tegevuste jaotus ÕIS1 ja ÕIS2 vahel.

TegevusTegevuse tähtaegTegija roll ja kasutatav õppeinfosüsteem
Õppekavasse kuuluva uue õppeaine üldandmete sisestamine 
 • õppejõud (ÕIS2)
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1 või ÕIS2)
 • programmijuht (ÕIS2)
Õppekavasse kuuluva uue eestikeelse õppeaine üldandmete kinnitamine15. aprill
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1 või ÕIS2)
 • programmijuht (ÕIS2)
Õppeaine versiooni info sisestamine (plokid 1-6) 24/25 õppeaastaks
 • õppejõud (ÕIS2)
 • haldustugi (ÕIS2)
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1 või ÕIS2)
 • programmijuht (ÕIS2)
Õppeaine versiooni kinnitamisele saatmine 24/25 õppeaastaks
 • vastutav õppejõud (ÕIS2)
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS2)
 • programmijuht (ÕIS2)
Võõrkeelsete õppeainete versioonide kinnitamine 24/25 õppeaastaks01. märts
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1)
 • programmijuht (ÕIS2)
Eestikeelse õppeaine versiooni kinnitamine (plokid 1-6) 24/25 õppeaastaks15. aprill
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1)
 • programmijuht (ÕIS2)
Kinnitatud õppeaine versiooni muutmine 
 • õppejõud (ÕIS2)
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1 või ÕIS2)
 • programmijuht (ÕIS2)
Õppeaine versioon (andmeplokid 1-8) peab olema kinnitatud tunniplaani tegemiseks (ajakava võib hiljem veel muuta)
 1. mai
 • õppekorralduse spetsialist (ÕIS1)
 • programmijuht (ÕIS2)

Role-based distribution of the main courses related tasks between SIS1 and SIS2

In the table below, the distribution of the main course related activities between SIS1 and SIS2 are presented by actor´s role.

Main course related activitiesDeadlineActor´s role and study information system in use
Entering the general info of a new course included in the curriculum
 • lecturer (SIS2)
 • Academic Affairs Specialist (SIS1 or SIS2)
 • programme director (SIS2)
Confirming of the general info of a new course taught in Estonian and included in the curriculumApril 15th
 • Academic Affairs Specialist (SIS1 or SIS2)
 • programme director (SIS2)
Entering information on the course version of the 24/25 academic year (version data blocks 1-6)
 • lecturer (SIS2)
 • Administrative support (SIS2)
 • Academic Affairs Specialist (SIS1 or SIS2)
 • programme director (SIS2)
Sending the course version of the 24/25 academic year for confirmation
 • lecturer in charge (SIS2)
 • Academic Affairs Specialist (SIS1 or SIS2)
 • programme director (SIS2)
Confirming versions of courses taught in foreign languagesMarch 1st
 • Academic Affairs Specialist (SIS1)
 • programme director (SIS2)
Confirming versions of courses of the 24/25 academic year (version data blocks 1-6)April 15th
 • Academic Affairs Specialist (SIS1)
 • programme director (SIS2)
Changing information of confirmed course version 
 • lecturer (SIS2)
 • Academic Affairs Specialist (SIS1 or SIS2)
 • programme director (SIS2)
Course version (data blocks 1-8) must be confirmed in order to make timetable (the schedule can be changed later)May 1st
 • Academic Affairs Specialist (SIS1)
 • programme director (SIS2)

Muudatused õppeaine andmestikus

 1. Õppeaine versioon sisaldab peaaegu kõiki väärtusi, mis on üldandmetes, välja arvatud Ainekood, Õppeaine kogumaht, Õppeaine toimumise sagedus, Kestus semestrites
 2. Õppeaine versiooni andmed on jaotatud kaheksasse temaatilisse andmeplokki. Andmeid on võimalik sisestada ja salvestada plokkide kaupa.
 3. Õppeaineid ei ole vaja eraldi registreerimiseks avada. Registreerimise andmeplokk on olemas versiooni andmetes.
 4. ÕIS2-s on lisandunud osad uued andmeväljad, mida ÕIS1-s õppeaine andmetes ei olnud:
Andmevälja nimetusAndmevälja asukohtAndmevälja selgitus
Andmeväljade täitmise keeledÕppeaine üldandmete ja versiooni päises
 • Õppeaine vormide täitmise keel määrab, millises keeles andmevälju kuvatakse täitmiseks õppeaine üldinfo ja versiooni andmetes.
 • Kohustuslik on andmed sisestada kas eesti keeles või inglise keeles. Soovi korral võib lisada keeli, milles andmed sisestate.
 • Vaikimisi on uue versiooni lisamisel määratud sama(d) keel(ed), mis on õppeaine üldandmetes vormide täitmise keelteks.
Õpiväljundeid sissejuhatav lause Õppeaine üldandmete üldinfo plokis ja versiooni andmete üldinfo plokis
 • See tekst kuvatakse õppeaine vaatamisel alati enne sisestatud õpiväljundeid.
 • Väli on täitmiseks kohustuslik eesti ja inglise keeles.

Võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena


Õppeaine versiooni lisainfo plokis
 • Nupu varasem nimetus oli "On ENLIGHT õppeaine"
 • Nupu sisse või välja lülitamisega saab vastavalt määrata, kas õppeaine on valitav väliskülalisüliõpilasele
 • Vaikimisi on nupp välja lülitatud.
Hindamistulemuste teatamise aegÕppeaine versiooni hindamise plokis
 • Võimaldab sisestada infot hindamistulemuste avalikustamise tähtaja kohta.
 • Tekstiväli piiranguga kuni 2 000 tähemärki, ei ole täitmiseks kohustuslik.
Teema pealkiriÕppeaine versiooni ajakava plokis
 • Tekstiväli piiranguga kuni 255 tähemärki, ei ole täitmiseks kohustuslik.

Changes in course dataset

 1. Course version contains almost all the values ​​that are present in course general information (i.e. course info page) except Course code, Volume in teaching, Frequency of teaching the course, Course duration in semesters.
 2. The data of the course version is divided into eight thematic blocks. It is possible to enter and save data by blocks.
 3. It is not necessary to open the course for registration separately.  The registration data block exists in the version data.
 4. There are some new data fields in course information in SIS2, which were not present in SIS1:
Data labelLocation on screenExplanation
Languages for filling the fieldsHeader of general course info page and course version page
 • Language(s) selection determines in which language the data fields are displayed for filling on the course general info page and course version page
 • It is mandatory to enter the data in either Estonian or English. If needed, additional languages ​​can be added.
 • When a new course version is created, by default the same language(s) are set as the languages ​​used to fill out the course general info.
Introduction text of course outcomesDescription section of course general info page and course version page
 • This text is always displayed before the entered learning outcomes when viewing the course information.
 • Mandatory for filling in Estonian and English.

Can be taken by international visiting students"


Additional information section of course version page
 • the button was previously named as "Is ENLIGHT course"
 • By turning the button on or off, you can determine whether the course can be taken by international visiting students.
 • By default, the button is disabled.
Assessment results available fromAssessment section of course version page
 • Enables to enter information about the deadline for the publication of evaluation results.
 • Text field limited to 2,000 characters, not mandatory for filling.
Topic titleSchedule section of course version page
 • Text field limited to 255 characters, not mandatory for filling.

 • No labels