Otsi ÕISist üles soovitud õppekava. Vajadusel vaata selleks juhendit.
Programmijuhi rollis kuvatakse töölauale ka jaotis Minu õppekavad, mille kaudu saab kiiremini otsida, vaata juhendit minu õppekavad.

Vajuta paremal ülanurgas pliiatsi ikoonil (1). Seejärel vali Muuda.

Kuid oluline on ka, milline on õppekava olek (2). Vastavalt sellele ja oma rolli õigustele saab / ei saa seda ÕISis otsida ja vaadata ning muudatusi teha.


In SIS find the related curriculum. For search help see the instruction.
When the programme manager role is selected, the curricula can be found on the My curricula widget, see the instruction my curricula.

At the top right corner press pencil icon (1). Then choose Change.

But it is also important what the status of the curriculum is (2). In accordance with this and the rights of your role, it can / cannot be searched for and viewed in SIS and make changes.


Järgmisena täida / muuda õppekava andmeväljad temaatiliste plokkide kaupa.

Abiks on juhendid külgmenüü jaotuses Kuidas õppekava andmevälju täita?


Next stage is to fill in / change data fields in each theme block.

Instructions in the side menu section How to fill in data fields of curriculum? are helpful.


Õppekava ja selle versiooni andmeid saab muuta olenevalt õppekava ja versiooni olekust.

Loomisel olekus saab õppekava/versiooni muuta ja kustutada selle õppekava autor, programmijuht (kes on selles õppekavas märgitud programmijuhiks) ja eriõigustega kasutaja.

Sisekasutuses - on nähtav programmijuhile, õppejõududele ja struktuuriüksuse tasandi kasutajatele, õppekavasse sisestatud isikutele. Muuta saavad autor ja programmijuht. Sisekasutuses andmed on võimalik tagasi viia loomisel olekusse.

Kinnitamisel - olek mille õppekava üldandmed või õppekava versiooni andmed saavad kooskõlastamise protsessi ajaks. Nähtav samadele isikutele, mis sisekasutuses olekus + kinnitamise protsessi osalejaile. Kinnitamisel olekus õppekava andmeid ei saa muuta, muutmiseks peab protsessi katkestama ja viima tagasi sisekasutusse.

Kinnitatud - õppekava/versioon on nähtav kõigile ÕISi kasutajatele.

Kinnitatud olekus õppekava üldandmeid saab muuta õppeosakonna töötaja.
Kinnitatud olekus õppekava versiooni andmeid saab muuta ka programmijuht ja õppekorralduse spetsialist.

Suletud - õppekava/versioon on nähtav kõigile ÕISi kasutajatele.

Curriculum data and version data can be changed depending on the status of the curriculum/version.

To be created - the author of the curriculum/version, programme director (who is indicated in the curriculum as the programme director) and a user with special rights can make changes and delete the curriculum.

Registered - is visible to the programme director, teaching staff and users of the structural unit level, persons entered into the curriculum. The author of the curriculum and the programme director can make changes. Status can be returned to the state of creation.

Uncorfirmed - is the state which the general data of the curriculum or the data of the curriculum version will be received during the confirmation process. Visible to the same individuals as in the registered state + participants in the confirmation process. The curriculum data in this state cannot be changed, the process must be interrupted and curriculum returned to registered state for the change.

Confirmed - the curriculum/version is visible to all SIS users.

When status is "confirmed" the general data of the curriculum can be changed by staff member of the office of academic affairs.
Data of the version of the curriculum can be changed also by programme director and academic affairs specialist.

Closed - the curriculum/version is visible to all SIS users.
  • No labels