Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga ja tema ametiülesannetest.

The rights and obligations of the user of SIS are dependent on the person's relationship with the University and his or her duties.

Avaliku kasutaja õigused on kõigil ÕISi kasutajatel ning need tagavad juurdepääsu avalikule õppeinfole ÕISi sisse logimata ÕIS1 avaliku õppeinfo keskkonnas ja ÕIS2 avaliku õppeinfo keskkonnas. Vt ka ülevaadet avaliku kasutaja toimingutest ÕISis.

Public user rights are available to all users of SIS, and they provide access to public study information in an unrelated public study information environment SIS1 and public study information environment SIS2. See also an overview of public user actions in SIS.

Õppija õigused saab isik automaatselt esimesel ÕISi sisenemisel õppija suhte (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija vms) olemasolul. Õppijal on kasutajaõigused temaga seotud andmete osas. Vt ka ülevaadet õppija õigustega isiku toimingutest ÕISis.

The student automatically obtains the student's rights upon the first entry into the SIS, if there is a learner relationship (student, visiting student, external student, in-service student, etc.). The learner has user rights to the data relating to him. See also an overview of the activities of a learner in SIS.

Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud ainekavasse õppejõuna. Vt ka ülevaadet õppejõu õigustega isiku toimingutest ÕISis.

Lecturer rights are automatically granted to an individual upon entry into the SIS after he or she has been included in the syllabus as a lecturer. See also an overview of the activities of a person with teaching rights in SIS (currently only in Estonian).

Eriõigused annab ÕISi kasutamiseks vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.

Special rights are granted to the use of the SIS by the SIS coordinator of the structural unit, according to the job description specified in the job description of the employee.

  • No labels