Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga ja tema ametiülesannetest.
  • No labels