Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

 • Haldustoe saab õppeaine versiooni andmetesse lisada õppejõud või õppekorralduse spetsialist.
 • Haldustoeks on võimalik lisada mitu isikut.

Kui haldustoena lisatud isikul ei olnud varem ÕISis õppekorralduse spetsialisti või õppejõu rolli, lisandub talle õppejõu roll järgmisel päeval pärast haldustoena õppeaine versiooni andmetesse lisamist.

 • Administrative support can be added to the course version data by the lecturer or academic affairs specialist.
 • Multiple people can be added as administrative support.

If the person added as administrative support did not previously have the role of a academic affairs specialist or lecturer in SIS, they acquire the role of lecturer the day after being added as administrative support.Kes on haldustugi?

Haldustugi on isik, kes saab õppejõudu õppeaine versiooniga seotud tegevsute juures ÕIS2-s abistada.

Haldustoele on ÕIS2 kasutamisel abiks õppejõu rolli kasutajatele loodud juhendid. 


Who is administrative support? 

Administrative support is a person who can assist the lecturer with activities related to the course version in SIS2. 

Administrative support persons can seek help with using SIS2 in the guidelines for lecturers. 

Mida saab haldustugi ÕIS2-s teha?

Isikul, kes on õppeaine versiooni andmetesse haldustoeks märgitud, tekivad õppejõu rolli õigused selle sama õppeaine versiooni raames.  


Haldustugi saab õppeaine versiooni juures: 

 • sisestada ja muuta õppeaine verisooni andmeid; 
 • sisestada ja muuta hindeid (va kinnitada protokolli, mis on vastutava õppejõu õigus); 
 • vaadata ja muuta registreerumisi; 
 • saata registreerunutele teateid; 
 • vaadata õppeaine tagasisidet õppejõu õiguste piires. 


See, mil määral tohib haldustugi õppejõu eest ÕIS2-s andmeid sisestada või mil määral peab haldustugi õppejõudu nõustama, sõltub üksuse töökorraldusest ja kokkulepetest.  

Haldustoele on ÕIS2 kasutamisel abiks õppejõu rolli kasutajatele loodud juhendid. 


What can administrative support do in SIS2? 

A person who has been added as administrative support to course version data will have the same rights as the lecturer in the course version.  

  

In the course version, administrative support has the right to  

 • enter and edit course version data; 
 • enter and change grades (except for confirming the exam report, which is the right of the lecturer in charge); 
 • view and change registrations; 
 • send messages to learners registered for the course; 
 • view course feedback within the limits of the lecturer’s rights. 


To what extent administrative support is allowed to enter data in SIS2 on behalf of the lecturer or to what extent the administrative support has to advise the lecturer depends on the work arrangements and agreements made in the specific unit.  


Administrative support persons can seek help with using SIS2 in the guidelines for lecturers. 

Keda võin haldustoeks lisada?

Haldustoeks saab lisada kõiki ülikooli kasutajakontoga isikuid, kellel on kehtiv töösuhe või õppeülesande täitja suhe. Täpsem töökorraldus sõltub sinu üksuses kehtivatest tööalastest kokkulepetest.  


Who can I add as administrative support? 

Any person with a university user account and working under an employment contract or as an adjunct can be added as administrative support. More detailed work arrangements depend on the work-related agreements made in your unit. 

 

Kuidas lisada haldustuge?

Haldustoe lisamiseks leia õppeaine versioon ja vali Ülevaade ploki kolmikpunktmenüüst (joonisel p 1) Haldustugi (joonisel p 2).


Isiku lisamise alustamiseks vajuta plussmärgile. Avaneb isiku otsingu aken (vt joonis).


Sisesta lihtotsingusse isiku esimene eesnimi ja/või esimene prekonnanimi või esimese eesnime algus ja/või esimese perekonnanime algus.

 • Võimalik on kasutada ka täpsemat otsingut.
 • Otsitakse kõigi isikute hulgast, kellel on töösuhe või õppeülesande täitja suhe.


Vajuta otsingu tulemustes selle isiku nimele, kelle soovid haldustoena õppeaine versiooni andmetesse lisada. Haldustoeks on võimalik lisada ka mitu isikut. Salvesta.


Tagasi õppeaine versiooni vaatesse liikumiseks vajuta nupule Üldvaade.How to add administrative support?

To add administrative support, find the course version and select Administrative support (Figure 2) from the three-point menu (Figure 1) in the Overview block.


Click the plus sign to start adding a person. The person search window opens (see figure).


Enter the person's first first name and / or first trade name or the beginning of the first first name and / or the beginning of the first last name in a simple search.

 • You can also use the advanced search.
 • The search is conducted from all persons who have an employment relationship or a relationship with the person performing the study task.


In the search results, click on the name of the person you want to add to the course version data as administrative support. It is possible to add several persons. Save.


To return to the course version view, click General view.

Kuidas haldustuge eemaldada?

Haldustoe eemaldamiseks vali Ülevaade ploki kolmikpunktmenüüst Haldustugi.

Haldustoe andmete lehel vajuta isiku nime juures prügikasti ikoonile (joonisel p 1). Salvesta (joonisel p 2).

How to remove administrative support?

To remove administrative support, select Administrative support from the three-point menu in the Overview block.

On the administrative support page, click the trash can icon next to the person's name (Figure 1). Save (Figure 2).