Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi kasutamiseks on vajalik TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus ja salasõna. Nende saamisest lugege arvutiabi juhendist "Kasutajakonto kehtivus".

To use the SIS, it is necessary to have the username and password of the UT computer network. Read how to get them in the IT helpdesk instruction "User account validity".