Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppija isiklikku tunniplaani kuvatakse tunnid, mis toimuvad nende ainete raames, millele õppija on registreerunud. Nende ainete õppetöö võib olla planeeritud läbi viia rühmade kaupa. Sellisel juhul peab iga õppija ainele registreerumisel valima endale kohe ka sobiva rühma. Pärast rühma valimist kuvatakse õppijale tema isiklikku plaani kõik need aine tunnid, mis ei ole seotud mitte ühegi rühmaga (nt loenguid loetakse korraga kõikidele rühmadele) ning need tunnid, mis on seotud selle rühmaga, mille õppija on endale valinud.

Kui õppekorralduse spetsialist ei ole tunde rühmaga sidunud, vaid on rühma tunnuse lisanud näiteks ainult tunni märkustesse, siis kuvatakse tund õppija plaani, olenemata sellest, et see ei ole tema valitud rühma tund.SEOTUD TEEMA

Tunniplaanide/eksamiplaanide otsing

The learner’s personal timetable displays the classes of these courses for which s/he has registered. The classes of these courses may be conducted in groups. In such a case, the learner must immediately choose the appropriate group at registration for the course. After choosing the group, the classes which are not related to any group (e.g. lectures which are delivered simultaneously to all groups) and the classes of the group the learner has chosen are displayed in the learner’s personal timetable

If the specialist of academic affairs has not linked classes to the group but has added the name of the group only into the notes to the class, the class is displayed in the learner’s timetable, although it is not the class of the group chosen by him/her.RELATED TOPIC

Timetable/exam schedule search