Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

Kui järgmistes aruande punktides on ÕISist pärinevad andmed ebatäpsed, tuleb kontrollida algandmeid (ainekava, tund, protokoll vms) ja vajalikud parandused teha nendes.Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.