Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks õppe üldeesmärgid, õpiväljundid, õppekava nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused, õppe lõpetamise tingimused ning lõpetamisel antava kraadi nimetuse ja väljastatavad dokumendid.

Õppekavade info jaguneb kaheks:

  • üldandmed (õppekava kood, õppevaldkond, haldaja, üldeesmärgi, erialad, õpiväljundid jms)
  • moodulite ja õppeainete nimekirja sisaldavad aasta õppekavad, mille järgi hakkavad õppima vastaval aastal sisseastunud üliõpilased

Kõrgharidusstandardis kehtestatud hariduse liigitusele vastavalt jaotatakse õppekavad õppekavagruppidesse, õppekavade rühmadesse, õppesuundadesse ja õppevaldkondadesse.