Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks õppe üldeesmärgid, õpiväljundid, õppekava nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused, õppe lõpetamise tingimused ning lõpetamisel antava kraadi nimetuse ja väljastatavad dokumendid.

Õppekavade info jaguneb kaheks:

  • üldandmed (õppekava kood, õppevaldkond, haldaja, üldeesmärgi, erialad, õpiväljundid jms)
  • moodulite ja õppeainete nimekirja sisaldavad aasta õppekavad, mille järgi hakkavad õppima vastaval aastal sisseastunud üliõpilased

Kõrgharidusstandardis kehtestatud hariduse liigitusele vastavalt jaotatakse õppekavad õppekavagruppidesse, õppekavade rühmadesse, õppesuundadesse ja õppevaldkondadesse.