Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.5.4. Töö VÕTA-s alla kuvatakse info ÕISis olevatest õppekavade üldandmetest. Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed.
  • Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.

Aruande täitjale kuvatakse andmed aruandesse siis, kui ta on lisatud õppekava üldandmetes väljale VÕTA komisjon (vt joonis). Õppekavas saab ka eraldi määrata, kes on komisjoni esimees. See info kuvatakse aruandes väljale Roll.

Kuupäevaliselt VÕTA komisjonis osalemist õppekavas ei fikseerita. Kui isik enam komisjonis tegev ei ole, tuleb ta andmed õppekavast eemaldada. Aruande täitja saab sellisel juhul komisjonis osalemise märkida aruandesse käsitsi. VÕTA komisjoni andmete lisamisest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "VÕTA nõustajate ja VÕTA komisjoni liikmete lisamine".