Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.5.2. Programmi juhtimine, programminõukogus osalemine alla kuvatakse info ÕISis olevatest õppekavade üldandmetest. Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed
  • Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.
  • Aruande täitjale kuvatakse programmijuhtimise kohta andmed siis, kui ta on lisatud õppekava üldandmetes väljale Programmijuhid (vt joonis) ning programmijuhiks olemise periood jääb aruandeaastasse. Programmijuhtide andmete lisamisest õppekavasse lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Programmijuhi andmete lisamine".

  • Aruande täitjale kuvatakse programminõukogus osalemise kohta andmed siis, kui ta on lisatud õppekava üldandmetes väljale Programminõukogu (vt joonis) ning nõukogus osalemise kuupäev jääb aruandeaastasse. Programminõukogu liikmete lisamisest õppekavasse lugege vajadusel peatükist "Programminõukogu liikmete haldamine".