Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.2.2. Täiendusõppijad tasemeõppe õppeainel alla kuvatakse andmed ÕISis olevatest aine üldandmetest, ainekavadest, ainekavadele vormistatud õppetundidest ning eksami- ja kaitsmisprotokollidest. Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed.
  • Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.

Aruande punkti 3.2.2. alla kuvatakse kõik aruande täitjaga seotud ainekavad (st ainekavad, millesse aruande täitja on õppejõuna lisatud), mille toimumise semester jääb aruande aastasse (2011 aasta aruandesse kuvatakse 10/11 kevad ja 11/12 sügis ainekavad) ning mis on vormistatud täiendusõppele (õppevorm = täiendusõpe). Seejuures peab aruande täitja lisaks olema lisatud õppejõuks vähemalt ühte selle ainekava kinnitatud õppetunni andmetesse või lisatud vähemalt ühte sellele ainekavale vormistatud mittetühistatud eksamiprotokolli hinde andjana.

Järgmises tabelis on esitatud ülevaade sellest, millised andmed kuvatakse 3.2.2. Õppetöö Tartu Ülikoolis veergudesse, kui eelnevad nõuded on täidetud.

VEERU PEALKIRI

VEERGU ANDMETE KUVAMISE PÕHIMÕTE

Aine nimetus

Veergu kuvatakse aine nimetus ja osadega ainekava korral ainekava osa tähis. Vt ka ptk "Ainekava osa ja mahu määramine".

Maht (EAP)

Veergu kuvatakse aine maht EAP-des, osadega ainekavade korral ainekava maht. Kui ainekavas on aine mahuks määramata EAP, siis on see väli tühi. Vt ka ptk "Ainekava osa ja mahu määramine"

Õppevorm

Ainekavas määratud õppevorm = täiendusõpe. Vt ka ptk "Ainekava õppeaasta, semestri ja õppevormi määramine".

Aasta ja semester

Ainekava õppeaasta ja semester: S = sügis, K = kevad. Vt ka ptk "Ainekava õppeaasta, semestri ja õppevormi määramine".

Loengutunde

Kuvatakse kõik ainekava loengutunnid (õppetöö liik = loeng), millesse aruande täitja on lisatud. Maht kuvatakse akadeemilistes tundides. Vt ka peatükke "Tundide vaatamine ainekavas" ja "Tunni toimumisaja arvestamine akadeemilisteks tundideks".

Rühmatunde

Kuvatakse kõik ainekava rühmatunnid (õppetöö liik = seminar, praktikum, kollokvium, e-õpe, praktika, individuaalne tund), millesse aruande täitja on lisatud ja mille toimumise nädal(ad), nädalapäev(ad) ning kellaajavahemik on määratud. Maht kuvatakse akadeemilistes tundides. Vt ka peatükke "Tundide vaatamine ainekavas" ja "Tunni toimumisaja arvestamine akadeemilisteks tundideks".

Veebipõhine

Info kuvatakse ainekava väljalt Veebipõhine õpe. Võimalikud valikud: ei ole, osaliselt, täielikult. Vt ka ptk "Veebipõhise õppe määramine".

Kontr. vorm

Info kuvatakse ainekava väljalt Hindamine. Võimalikud valikud: eristav, mitteeristav, kaitsmine. Vt ka ptk "Ainekava hindamise määramine".

Sooritanuid

Ainekava eksamiprotokollis tulemuse saanud õppijate arv, kellele aruande täitja on hinde andjaks. Vt ka ptk "Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine". Kajastatakse positiivse (A-E ja arvestatud) ja negatiivse tulemuse (F ja mittearvestatud) saanud isikute arvu. Tulemuse mitteilmunud saanud jäävad arvestusest välja.

Struktuur

Struktuur, mille töösuhtega õppejõud on ainekavasse õppejõuks valitud. Vt ka ptk "Õppejõu lisamine ainekavasse".