Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppeinfo lehel on kõik teie õppekohad Tartu Ülikoolis. Õppekohad kuvatakse ajalises järjestuses alates kõige hilisemast.

Õppekoht on õppetöö ajalise ja finantsilise arvestuse ühik.

Õppekoht tekib õppijale tema immatrikuleerimisel, eksternina sooritajaks määramisel, täiendusõppijaks õppima vormistamisel vms.

Õppekoha kestuse ajal on õppijal TÜga aktiivne suhe, mis annab aluse ka õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks.

Kui õpingud õppekohal kestavad, kuvatakse selle õppekoha reale silt Aktiivne.

Õppekoha kohta täpsemate andmete vaatamiseks vajutage vastavale reale või noolele rea ees.

Täpsema infona (vt joonis) näidatakse iga õppekoha kohta

  • Üldandmed
  • Õppekoha kontaktid
  • Õppekoha põhiolekud ja kõrvalolekud


The Study information page contains all your student places at the University of Tartu. The student places are displayed in chronological order from the latest.

The student place is a unit of time and financial accounting of studies.

The place of study is created for the learner upon his or her matriculation, appointment as an external student, registration as a continuing education learner, etc.

During the duration of the student place, the student has an active relationship with the University of Tartu, which also provides a basis for the use of the study information system (SIS).

If studies are continuing at a student place, the Active label will be displayed on the row of that student place.

To view more detailed information about a student place, click on the corresponding row or the arrow in front of the row.

More detailed information (see figure) is shown for each study place

  • General information
  • Contacts for student place
  • Main and additional statuses of the student place

  • No labels