I Akadeemilise tausta faktori arvutamisel kasutatud andmed


 • Vastuvõtu skoor (VS) normaliseeritakse selle valdkonna vastava aasta madalaima (min) ja kõrgeima (max) sisseastumisskooriga järgmise valemi järgi:

VS_norm = (praegune VS – minVS) / (maxVS – minVS)

(info) Teise kõrgkooli koordineeritaval ühisõppekaval õppijvate üliõpilaste VS on 0 (nt Küberkaitse, Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas, Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes)

 • Teave selle kohta, kas üliõpilase vastuvõtmisel kehtisid eritingimused. Eritingimused võivad olla head tulemused olümpiaadidel, akadeemilises testis või spordivõistlustel või kõrghariduse esimese astme õpingute lõpetamine cum laude.
 • Teave üliõpilase viimase haridustaseme kohta (nt keskharidus, bakalaureusekraad jne)
 • Kordade arv, mil üliõpilane on immatrikuleeritud TÜ õppekava alusel (ei sisalda täiendusõppeprogramme)

I Factors related to academic background


 • The admission score (AS) normalized by the lowest (min) and highest (max) admission score for this faculty in the respective year according to the formula:

AS_norm = (Current AS – minAS) / (maxAS – minAS)

(info) AS is 0 for those students who were enrolled to joint curricula coordinated by other universities (for example, Cybersecurity, Materials and Processes for Sustainable Energetics, Environmental Governance and Adaptation to Climate Change).

 • Information on whether the student was admitted under special conditions. Special conditions may be: good results in Olympiads, a high score in the academic aptitude test, a high score in the sports competition or if a student has graduated the previous level of higher education cum laude.
 • Information about the student’s latest academic degree (e.g. secondary school graduate, bachelor’s degree, etc.)
 • The number of times the student has been enrolled in the curricula of the University of Tartu (excluding continuing education programmes)

II Tulemuslikkuse faktori arvutamisel kasutatud andmed


 • Registreeringute arv ainetes, mis lõppesid tulemusega (positiivne, negatiivne või puudub)
 • Üliõpilase kogutud ainepunktide summa (ainetes, mis lõppesid positiivse tulemusega)
 • Kui palju neist ainepunktidest anti kursuste eest, mis ei kuulunud üliõpilase õppekava(de)sse
 • Kõik senised sooritused kumulatiivselt
 • Senised negatiivsete tulemustega sooritused 
 • Senised positiivsete tulemustega sooritused 
 • Kõik senised hinded {A, B, C, D, E, F} 
 • Kõik senised sooritatud arvestused 
 • Kõik senised “mittearvestatud” tulemused
 • Kõik senised "mitteilmunud" tulemused

II Factors related to students' performance


 • Course registrations that resulted in an outcome (positive, negative or not present)
 • Sum of credits the student earned (courses that ended with a positive result)
 • How many of those credit points were given for courses that did not belong to the student’s curricula
 • All attempts cumulatively up to today
 • Attempts with negative results up to today
 • Attempts with positive results up to today
 • All grades {A, B, C, D, E, F} up to today
 • All passed outcomes up to today
 • All "fail" outcomes up to today
 • All "not present" outcomes up to today

III Pingutusega seotud faktori arvutamisel kasutatud andmed


 • Akadeemilisel puhkusel viibitud päevade arv
 • Pikendatud õppeaeg (väärtus on 1 alates hetkest, kui üliõpilane alustas pikendatud õppeperioodi, muidu on see 0)
 • Päevade arv, mil üliõpilane õppis välismaal (nt Erasmuse õppereisil)
 • Päevade arv, mil üliõpilane õppis teises Eesti ülikoolis 
 • Semestri esimese kahe nädala jooksul tühistatud registreeringute arv (ainepunktid)
 • Registreeritud kursuste arv (teave semestri lõpuni jäänud registreeringute kohta)
 • Kursuste arv, millel üliõpilane sai hinde
 • Ainepunktide arv, mille üliõpilane sellel semestril registreeris (teave semestri lõpuni jäänud registreeringute kohta)
 • Kogutud ainepunktide ja registreeritud ainepunktide suhe
 • Üliõpilase ja TÜ vahel sõlmitud töölepingute arv
 • Semestri jooksul saadud stipendiumide ja toetuste kogusumma (eritoetus, tulemusstipendium jne)
 • Täis- või osakoormus

III Factors related to students' effort


 • Number of days the student was on academic leave
 • Extended study period (value is 1 from the point when the student went on the extended study period, 0 otherwise)
 • Number of days the student was studying abroad (e.g. on an Erasmus study trip)
 • Number of days for visiting other Estonian universities
 • Number (credit points) of registrations cancelled during the first two weeks of the semester
 • Number of courses registered for (information about the registrations that remained in force until the end of the semester)
 • Number of courses that the student received a grade for
 • Number of credits the student was registered for in that semester (information about the registrations that remained in force until the end of the semester)
 • The ratio of credits earned vs. credits registered for
 • Number of contracts the student has with the UT
 • The total amount of stipends and allowances a student received during the semester (for example, social support, achievement stipend and so on).
 • Full-time or part-time studies