Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Siin lehel on toodud üldine info ning korduma kippuvad küsimused ja vastused 2020a. sügissemestri alguses TÜ tudengitele loodud e-posti konto ja e-posti aadresside loomise kohta
 • Below, we have gathered general information and frequently asked questions about the email account and addresses created for all UT students in September 2020.


Üldinfo

 • 3.septembri seisuga on kõigile Tartu Ülikooli tudengitele loodud e-posti konto ja e-posti aadress  
 • E-posti aadress on loodud kujul eesnimi.perenimi@ut.ee  ning juurdepääs sellele on nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese http://kiri.ut.ee vahendusel 
 • E-posti konto tehniline lahendus on loodud kasutades Microsoft Exchange Online võimalusi ja on loodud eelkõige selleks, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi tudengiteni ja et oleks võimalik täies mahus kasutada ülikooli infosüsteemide võimalusi, sh Teams ja Sharepoint rakendusi.
 • E-posti konto kasutamine toimub Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ning parooli abil. Kasutajatunnus sisestage kujul kasutaja@ut.ee (näiteks kasutaja Erkki Leego sisestab leegoer@ut.ee)
 • Konto ja e-posti aadressi kasutamise õigus kehtib ülikoolis õppimise ajal.General information

 • As at 3 September, all students of the University of Tartu have been created an email account and address  
 • The email address is in the format name.surname@ut.ee and it can be accessed both by using email applications (Outlook, Thunderbird) as well as the web interface http://kiri.ut.ee
 • The technical solution of the email account uses the services of Microsoft Exchange Online and aims to ensure that all study-related information reaches all students smoothly and that all students can use the full functionality of the university’s information systems, including Teams and SharePoint.
 • The username and password of University of Tartu must be used for e-mail access, username must be entered in the form user@ut.ee (for example, user Erkki Leego enters leegoer@ut.ee)
 • You have the right to use this email account while studying at the university.


Korduma kippuvad küsimused / Frequently asked questions


Küsimus / QuestionVastus / Answer
1

Mis e-posti aadressist on jutt? / Which email address are you speaking about?


2

Mis saab, kui tudengil on mitu ees- või perekonnanime? / What if a student has several names or surnames?

 • Kui tudengil on kas mitu eesnime või mitu perekonnanime või on kõiki nimesid mitu, siis luuakse  e-posti aadress kõikide nimede põhjal. Nimede vahele lisatakse punkt.
 • näiteks eesnimi1.eesnimi2.eesnimi3.perenimi1.perenimi2@ut.ee
 • Tudengil on võimalik endale tellida lühem e-posti aadress, mis luuakse juurde Arvutiabi pöördumise kaudu ning kõik sellised soovid vaadatakse eraldi läbi.

 • If a student has several names or surnames (or both), the email address is created using all of them. The names are separated by a full stop.
 • E.g. name1.name2.name3.surname1.surname2@ut.ee
 • A student can apply for a shorter email address by contacting the IT helpdesk. All such requests are considered case by case.
3

Mis tarkvara lahendust e-posti puhul kasutatakse? / Which software solution is used for the email account?

 • Loodavad e-posti aadressid tehakse Microsoft Office 365 keskkonda ning loodav e-posti aadress annab tudengitele võimaluse täies mahus kasutada Office 365 võimalusi, sh Teams ja Sharepoint
 • Loodav e-posti aadress on ülikooli infosüsteemi loomulik osa
 • Näiteks võimaldab töötav postkast kasutada ühistöö kalendreid, lisada tudengeid Office365 gruppidesse ning tudengitel saada erinevad infosüsteemi poolt saadetavad teavitused.

 • The email addresses are created in the Microsoft Office 365 environment and allow the students to use the full range of Microsoft Office 365 solutions, including Teams and SharePoint.
 • The created email address forms an integral part of the university’s information system
 • For instance, the account will allow using collaboration calendars, add students to Office 365 groups and enable students to receive different notifications sent by the information system
4

Kas ja kuidas e-posti suunata saab tudengi olemasolevale aadressile? / Can the emails be forwarded to my personal email address? How?


5

Kas ja mis kujul antakse e-posti sisu tudengile, kes soovib oma kirjad säilitada pärast lõpetamist? /How and in which format can I keep the contents of this inbox after graduation? 

 • põhjendatud juhtudel (sh isik on tuvastatud) antakse e-postkast üle vastavas Exchange arhiivi formaadis (*.pst)
 • E-posti arhiivi hoitakse alles kaks aastat

 • In justified cases (and if the person has been identified), the inbox can be transferred in the corresponding Exchange archive format (*.pst)
 • The email archive is retained for two years
6

Kas @ut.ee e-posti aadress on üliõpilastele kohustuslik ülikooliga suhtlemiseks? / Are students obliged to use the @ut.ee email address for communication within the university?

 • ei, hetkel ei ole kohustust kasutada suhtlemisel ainult ut.ee e-posti aadressi.
 • e-posti aadressi kasutamine on siiski soovituslik ning võimaldab paremini korraldada suhtlust õppija ja ülikooli vahel.

 • No, for now, there is no obligation to use only the ut.ee email address within the university
 • However, using the ut.ee email address is recommended, as it simplifies the organisation of communication between the learner and the university.
7

Kui kaua saab e-posti aadressi kasutada? / How long can I use the email address?

 • Juurdepääs loodud e-posti kontole on võimalik õppimise ajal ning juurdepääs suletakse peale viimase semestri lõppu

 • You can access the UT email account while studying at the university. Access will be removed after your last semester. • No labels