• Siin lehel on toodud üldine info ning korduma kippuvad küsimused ja vastused 2020a. sügissemestri alguses TÜ tudengitele loodud e-posti konto ja e-posti aadresside loomise kohta
 • Below, we have gathered general information and frequently asked questions about the email account and addresses created for all UT students in September 2020.


Üldinfo

 • 3. septembri seisuga on kõigile Tartu Ülikooli tudengitele loodud e-posti konto ja e-posti aadress  
 • E-posti aadress on loodud kujul eesnimi.perenimi@ut.ee ja sellele pääseb juurde nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese http://kiri.ut.ee kaudu
 • E-posti konto tehnilise lahenduse loomiseks on kasutatud Microsoft Exchange Online'i võimalusi. Konto on loodud eelkõige selleks, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi tudengiteni ja et neil oleks võimalik täies mahus kasutada ülikooli infosüsteemide võimalusi, sh Teamsi ja Sharepointi rakendusi.
 • E-posti konto kasutamine toimub Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooli abil. Sisesta kasutajatunnus kujul kasutaja@ut.ee (näiteks kasutaja Tuuli Tudeng sisestab tuuli12@ut.ee)
 • Konto ja e-posti aadressi kasutamise õigus kehtib ülikoolis õppimise ajal.General information

 • As at 3 September, all students of the University of Tartu have been created an email account and address  
 • The email address is in the format name.surname@ut.ee and it can be accessed both by using email applications (Outlook, Thunderbird) as well as the web interface http://kiri.ut.ee
 • The technical solution of the email account uses the services of Microsoft Exchange Online and aims to ensure that all study-related information reaches all students smoothly and that all students can use the full functionality of the university’s information systems, including Teams and SharePoint.
 • The username and password of University of Tartu must be used for e-mail access, username must be entered in the form user@ut.ee (for example, user Tuuli Tudeng enters tuuli12@ut.ee)
 • You have the right to use this email account while studying at the university.


Korduma kippuvad küsimused / Frequently asked questions


Küsimus / QuestionVastus / Answer
1

Mis e-posti aadressist on jutt? / Which email address are you speaking about?


2

Kellel on õigus kasutada ülikooli e-posti aadressi? Kelle e-posti aadress luuakse tavaoludes automaatselt ja kelle puhul on eraldi taotluse alusel?

/

 Who has the right to use the university's e-mail address? Whose email address is normally created automatically and who has a separate request?

 • Õigus kasutada ülikooli e-posti aadressi on ülikooli liikmetel.

 • Ülikooli liikmed on loetletud ülikooli põhikirjas ja nendeks on ülikooli nõukogu liikmed, rektor, üliõpilased, töötajad, arstresidendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed.

 • Automaatselt luuakse e-posti aadressid töölepingu alusel töötavatele töötajatele, üliõpilastele, välisüliõpilasele, eksternile, külalisüliõpilasele ja väliskülalisüliõpilasele.
 • Muudeks isikuteks, kellel on õigus kontole tulenevalt liikmelisusest, jäävad ülikooli nõukogu liikmed, rektor, arstresidendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed. 

 • University members have the right to use the university's e-mail address.
 • The members of the University are listed in the Statutes of the University and include the members of the University Council, the Rector, students, employees, doctoral residents, professors emeritus, associate professors emeritus, honorary doctors and honorary members
 • E-mail addresses are automatically created for employees, students, international students, external students, visiting students and international visiting students.
 • Other persons entitled to the account due to membership include members of the University Council, the Rector, doctoral residents, professors emeritus, associate professors emeritus, honorary doctors and honorary members.
3

Mis saab, kui üliõpilasel on mitu ees- või perekonnanime? / What if a student has several names or surnames?

 • Kui üliõpilasel on mitu eesnime või perekonnanime, luuakse e-posti aadress kõikide nimede põhjal. Nimede vahele lisatakse punkt, näiteks eesnimi1.eesnimi2.eesnimi3.perenimi1.perenimi2@ut.ee
 • Tudengil on võimalik tellida arvutiabilt endale lühem e-posti aadress. Kõik sellised soovid vaadatakse eraldi läbi.

 • If a student has several names or surnames (or both), the email address is created using all of them. The names are separated by a full stop.
 • E.g. name1.name2.name3.surname1.surname2@ut.ee
 • A student can apply for a shorter email address by contacting the IT helpdesk. All such requests are considered case by case.
4

Mis tarkvaralahendust e-posti puhul kasutatakse? / Which software solution is used for the email account?

 • Loodavad e-posti aadressid tehakse Microsoft Office 365 keskkonda ning loodav e-posti aadress annab tudengitele võimaluse täies mahus kasutada Office 365 võimalusi, sh Teams ja Sharepoint
 • Loodav e-posti aadress on ülikooli infosüsteemi loomulik osa
 • Näiteks võimaldab töötav postkast kasutada ühistöö kalendreid, lisada tudengeid Office365 gruppidesse ning tudengitel saada erinevad infosüsteemi poolt saadetavad teavitused.

 • The email addresses are created in the Microsoft Office 365 environment and allow the students to use the full range of Microsoft Office 365 solutions, including Teams and SharePoint.
 • The created email address forms an integral part of the university’s information system
 • For instance, the account will allow using collaboration calendars, add students to Office 365 groups and enable students to receive different notifications sent by the information system
5

Kas ja kuidas e-posti suunata saab tudengi olemasolevale aadressile? / Can the emails be forwarded to my personal email address? How?


6

Kas ja mis kujul antakse e-posti sisu tudengile, kes soovib oma kirjad säilitada pärast lõpetamist? /How and in which format can I keep the contents of this inbox after graduation? 

 • põhjendatud juhtudel (sh isik on tuvastatud) antakse e-postkast üle vastavas Exchange arhiivi formaadis (*.pst)
 • E-posti arhiivi hoitakse alles kaks aastat

 • In justified cases (and if the person has been identified), the inbox can be transferred in the corresponding Exchange archive format (*.pst)
 • The email archive is retained for two years
7

Kas @ut.ee e-posti aadress on üliõpilastele kohustuslik ülikooliga suhtlemiseks? / Are students obliged to use the @ut.ee email address for communication within the university?

 • ei, hetkel ei ole kohustust kasutada suhtlemisel ainult ut.ee e-posti aadressi.
 • e-posti aadressi kasutamine on siiski soovituslik ning võimaldab paremini korraldada suhtlust õppija ja ülikooli vahel.

 • No, for now, there is no obligation to use only the ut.ee email address within the university
 • However, using the ut.ee email address is recommended, as it simplifies the organisation of communication between the learner and the university.
8

Kui kaua saab e-posti aadressi kasutada? / How long can I use the email address?

 • Juurdepääs loodud e-posti kontole on võimalik õppimise ajal ning juurdepääs suletakse peale viimase semestri lõppu

 • You can access the UT email account while studying at the university. Access will be removed after your last semester. • No labels