Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Avalduste esitamiseks või esitatud avalduste vaatamiseks vajutage menüü Minu asjad plokis lingile Avaldused (vt joonis).


Kuvatakse avalduste nimekiri.

To submit applications or view submitted applications, click on the Applications link in the My Items menu block (see figure). 


A list of applications is displayed. 

Children Display
depth2