Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

width50%

Kohustuslikud eeldusained on läbimata


Info

Kui aine üldandmetesse on määratud kohustuslikud eeldusained, siis ainetele registreerumisel kontrollitakse:

  • kas eeldusaine või selle alternatiivse aine eest on saadud positiivne tulemus
  • kas on olemas VÕTA otsus, millega on kohustuslik eeldusaine või selle alternatiiv asendatud

Registreerumisel kohustusliku eeldusainega ainele kontrollitakse eeldusaine sooritust ka juba lõppenud õppekohtade tulemuste hulgast.


Kui need tingimused ei ole täidetud, siis ei ole ainete otsingu vormil sellise aine ees aktiivset märkeruutu ja hüüumärgiga ikoonile kursoriga liikudes näete teksti Eeldusaine (alternatiivid) on läbimata (vaata täpsemalt) (vt joonis).

Image Modified

Lingile vajutamise järel avatakse

...

õppeaine versiooni andmed. Kohustuslike eeldusainete nimekirja näete plokis Eeldusained.

...

width50%

Obligatory prerequisite courses not completed

...


Info

If the general information on the course includes compulsory prerequisite courses, the following is checked at registration for the course:

  • whether you have got a positive result for the prerequisite course or its alternative course
  • whether there is an RPL decision by which the compulsory prerequisite course or its alternative have been replaced

At registration for a course with a compulsory prerequisite course, the completion of the prerequisite course is also checked among the results of completed student places.


If these conditions are not filled, there is no active checkbox in front of the course title and when you move the cursor to the icon of the exclamation mark, you can see the text: You have not passed the prerequisite course(s). Registration is not possible. More information (see Figure).

Image Modified

After clicking the link, the syllabus information opens. You can see the list of obligatory prerequisite courses in the block Prerequisite courses.