Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Läbitud õppeaine piirang


Info

Ainele Ainesse registreerumist võib piirata läbitud õppeainetega.

Kuvatakse tekst: Ainele registreerumine ei ole teile lubatud (ÕKE 432 ja 64), kuna olete läbinud õppeaine /ainekood/. Kui teil on kõigis piiranguks märgitud õppeainetes positiivne tulemus olemas, siis teade antakse neist ainult ühe kohta. Kui piiravaks õppeaineks on osadega aine ja te olete saanud positiivse tulemuse vähemalt ühe osa eest, siis registreerimispiirang kehtib (st te ei saa registreeruda).

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetele ainetesse registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainele Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.


Column
width50%

Restriction for completed courses


Info

Registration for courses can be limited by completed courses.

The text is displayed: Registration for the course is not allowed for you (clauses 432 and 64 of Study Regulations), as you have completed course /course code/. If you have a positive result for all the courses marked in the restriction, this message is given for only one of them. If the limiting course is a course consisting of parts and you have got a positive result for at least one part, the registration restriction applies (you cannot register).

At registration for courses there is no active checkbox in front of the course title, and a text informing about the restriction is displayed (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.


...