Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid


Info
  • ÕISi sisseloginud kasutaja näeb kõigi valikvastustega küsimuste ja ühe avatud vastustega küsimuse – Õppimissoovitused tulevastele õppijatele vastuseid. Info
  • The user logged in to SIS sees the answers to all multiple-choice questions and one open-ended question – Learning recommendations for future learners.


Include Page
ois:_Õppeainete tagasiside vaatamine
ois:_Õppeainete tagasiside vaatamine