Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aine kuulajate järjekorrast lahkumine


Aine järjekorrast lahkumiseks täitke Järjekorras olevate ainete plokis vastava aine ees olev tühi märkeruut ja vajutage nuppu Eemalda järjekorrast (vt joonis).


Leaving the waiting list


To leave the waiting list for a course, fill the empty checkbox in front of the course in the block of courses on the waiting list and click the button Remove from waiting list (see Figure).