Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Kontrolltööle registreermine


Kontrolltööle registreerumiseks valige ÕISi menüüst Registreeringud (vt joonisel p 1) ning vajutage avanenud lehekülje päises vahelehele Eksamid / kontrolltööd (vt joonisel p 2).

Kui aines toimub kontrolltöö, millele saate registreeruda, on õppeaine nimetuse all Kontrolltöö rea lõpus nupp Registreeru.Registreerumiseks vajutage nupule (vt joonis).

Kontrolltöö, millele olete registreeritud, kvatakse paksus kirjas.


Kontrolltöö grupp


Kui ühel kontrolltööl on mitu toimumisaega, moodustavad need kontrolltööd grupi. Registreeruda on võimalik kontrolltöö grupist ühele kontrolltööle. Gruppi kuuluvatele kontrolltöödele genereeritakse automaatselt number. Samasse gruppi määratud kontrolltööd on tähistatud sama numbriga (vt joonis).

Registreerumiseta kontrolltööd


Informatiivsete kontrolltööde puhul registreerumist ei toimu. Kontrolltöö rea lõpus on registreerumise nupu asemel märge Informatiivne (vt joonis).


Kui informatiivsele kontrolltööle on lisatud mitu toimumisaega, tekib kontrolltööde grupp. Sellisel juhul kuvatakse kontrolltöö reale ka grupi number. Samasse gruppi kuuluvad kontrolltööd on tähistatud sama numbriga (vt joonis).


Registreeringu muutmine


Kui kontrolltööle registreerumise tähtaeg ei ole veel möödunud ning gruppi kuuluvate alternatiivsete kontrolltöö toimusmiste piirarv pole täitunud, saate registreeringut kontrolltööle muuta. Selleks vajutage alternatiivse samasse gruppi kuuluva kontrolltöö rea lõpus nupule Registreeru (vt joonis). 

Eelnev registreering asendatakse uuega (vt joonis).

Registreeringu tühistamine


Kuni registreerumise tähtajani (kaasa arvatud) on võimalik registreering kotrolltööle tühistada. Registreeringu tühistamiseks vajutage kontrolltöö real nupule Tühista (vt joonis).

Kui registreerumise tähtaeg on möödunud, siis registreeringut tühistada ei ole võimalik. Kontrolltöö toimumise rea lõppu kuvatakse märge Registreeritud (vt joonis).