Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
Eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele registreerumist reguleerib õppekorralduseeskiri. Selgitused õppekorralduseeskirja punktide kohta leiate õppijate kodulehelt.


Info
  • Õppejõul on õigus kohustada õppijat valima korralise eksami sooritamise aeg ning selleks vormistatakse ÕISi registreerumiskohustusega eksam või arvestus. Eksamile (arvestusele) tuleb registreeruda oma Eksamitele / kontrolltöödele registreerumise vormil hiljemalt neljandal päeval enne sobiva eksami (arvestuse) toimumist. Näiteks, kui sobiv eksam (arvestus) toimub 15. kuupäeval, tuleb sellele registreeruda hiljemalt 11. kuupäeval. Kui hiljemalt neljandal päeval enne viimase eksami (arvestuse) toimumist pole registreeritud ühelegi aine eksamile, kaob nupp registreerumiseks ja selle asemele kuvatakse luku ikoon infoga: Registreerimistähtaeg on möödas.

  • Õppeaines, milles on üle 60 registreerunu, võib olla kehtestatud kohustus eksamile registreeruda hiljemalt neljandal päeval enne esimese eksami toimumist. Näiteks, kui aine esimene eksam (arvestus) toimub 15. aprillil, tuleb sobivale eksamile (arvestusele) registreeruda hiljemalt 11. aprillil. Kui hiljemalt neljandal päeval enne esimese eksami toimumist pole eksamile (arvestusele) registreerutud,  kaob nupp registreerumiseks ja selle asemele kuvatakse luku ikoon infoga: Registreerimistähtaeg on möödas.


Eksamile (arvestusele) registreerumiseks valige ÕISi menüüst Registreeringud (vt joonisel p 1) ning vajutage avanenud lehekülje ülaosas vahelehele Eksamid / kontrolltööd (vt joonisel p 2).

Image Modified

Avaneb eksamitele/kontrolltöödele registreerumise vorm, kuhu näidatakse teie registreeritud ainete eksameid ja kontrolltöid. Iga eksami/kontrolltöö real on toodud:

  • registreerimise tähtaeg,
  • toimumise aeg,
  • registreerunud isikute arv piirarvust (kui see on kehtestatud)
  • toimumiskoht.

Toimumiskoha info vaatamiseks tuleb liikuda kursoriga toimumiskoha veerus vastavale hüüumärgi ikoonile (vt joonis).

Image Modified

Kui eksam on seotud rühma(de)ga, kuvatakse eksami reale rühma ikoon, millele vajutades näete rühma infot.

Punane rühma ikoon tähendab, et rühm, millesse oleted registreeritud sellel õppeainel, ei kattu eksamitunni rühmaga. Sellisel juhul kuvatakse ikoonile liikudes rühma infole lisaks ka teavitus:  Rühmad ei kattu (vt joonis).

Image Modified

Musta värvi rühma ikoon tähendab, et eksami tunni rühm on sama, millesse olete sellel õppeainel registreeritud. Kursoriga rühma ikoonile liikudes näete eksamitunni rühma infot (vt joonis).

Image ModifiedEksameid (arvestusi) on kahte liiki: informatiivsed ja registreerumisega.

Informatiivsetele eksamitele (arvestustele) ÕISi kaudu registreerumist ei toimu. Tunni real on tekst Informatiivne (vt joonis). 

Image Modified


Registreerumisega eksamite (arvestuste) real on tunni rea lõpus nupp Registreeru.

Registreerumine eksamile


Eksamile registreerumiseks vajutage nupule Registreeru (vt joonis).

Image Modified

Registreerumine personaalsele eksamile


Ainel võib olla personaalsete aegadega eksam (arvestus). Sellisel juhul tuleb eksamile (arvestusele) registreerudes valida endale sobiv kellaaeg.

Registreerumisega eksam võib olla ka personaalne. Sellisel juhul tuleb eksamile registreerudes valida endale sobiv kellaaeg. Eksami rea lõppu kuvatakse rippmenüü Vali eksami aeg (vt joonis).

Image Modified

Personaalsele eksamile registreerumiseks avage rippmenüü ning vajutage sellele kellaajale, mille soovite valida (vt joonis).

Image Modified

Eksamile ei saa registreeruda


Kui eksami rea lõpus registreerumise nupu asemel on luku kujutis, ei saa sellele eksamile registreeruda. Põhjuse vaatamiseks viige kursor luku ikoonile (vt joonis). 

Image Modified

Olen registreeritud eksamile


Kui olete eksamile registreerunud, kuvatakse selle rea lõpus info Registreeritud (vt joonis).

Image Modified


Info

Kõiki eksamiaegu näidatakse ka õppija isiklikus tunniplaanis.

Info

Translation coming soon.