Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Õppekava versioon
ois:_ÕIS2 Õppekava versioon

Info

Ühe ja sama õppekava õppeainete loetelu võib erinevatel õppeaastatel sisseastunute jaoks varieeruda. Õppekavale koostatakse igaks õppeaastaks, mil sellele vastvõtt toimub, õppekava versioon, mille järgi hakkavad õppima sellel õppeaastal sisseastunud õppijad.

Panel

Näide õppekava versioonist ÕISis.

Õppekava versiooni valimise rippmenüü leiate õppekava üldandmete lehelt (vt joonis).

Image Removed

Õppekava versiooni valimisel avaneb õppekava versiooni vaade, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • Ülevaade õppekava versiooni võtmeandmetest - selles plokis näete kokkuvõtet õppekava versiooni järgnevate plokkide andmetest
 • Kirjeldus
 • Eriala ja kraad
 • Moodulid
 • Üldinfo
 • Liigitus
 • Kuuluvus - valdkond, haldajad, õppekavaga seotud isikud
 • Kinnitamine

ÕISi logitud kasutajal on võimalik tutvuda õppekava sisehindamise aruandega. Õppekava sisehindamise aruande vaatamiseks vajutage nupule Sisehindamine (vt joonis). Kuvatakse sisehindamise aruanne kui programmijuht on sel õppeaastal aruande ÕISis kinnitanud.

Image Removed

Info

The list of courses in the same curriculum may vary for those admitted in different academic years. For each academic year in which admission takes place, a version of the curriculum is prepared for the curriculum, according to which students who have entered in that academic year will study. 

Panel

Example of a curriculum version in SIS.

The drop-down menu for selecting the curriculum version can be found on the general curriculum data page (see figure). 

Image Removed

When you select the curriculum version, the curriculum version view opens, which contains the following information: 

 • Overview of curriculum version key data - in this block you can see a summary of the data of the following blocks of the curriculum version 
 • Description
 • Speciality and degree
 • Modules
 • General info
 • Classification
 • Ownership - faculty, managers, persons involved in the curriculum
 • Confirmation

The user logged in to SIS can read the internal evaluation report of the curriculum. To view the curriculum internal evaluation report, click the Sisehindamine button (see figure). The internal evaluation report is displayed if the programme director has confirmed the report in SIS this academic year. 

Image Removed