Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Miks on vaja puhverservereid kasutada?

Tartu Ülikooli töötajatel on TÜ puhverserveri kasutamine vajalik mõningate on-line andmebaaside (raamatukogu, meditsiini jne) kasutamiseks.

Väljastpool Tartu Ülikooli võrku asuva seadmega Ülikooli puhverserveri kasutamiseks tuleb aktiveerida ka TÜ VPN ühendus.

Juhendid puhverserverite kasutamiseks erinevates brauserites leiate siit:

Children Display
alltrue
first3

Why use proxies?

Employees of the University of Tartu need to use the UT proxy server to use some online databases (library, medicine, etc.).

In order to use the University proxy server with a device located outside the University of Tartu network, the UT VPN connection must also be activated.

Instructions for using proxies in different browsers can be found here: Children Displayalltruefirst3