Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuidas märkida päevaraha?

Note

Alates 01.01.2016 saab välislähetuse päevaraha maksta kuni 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ning kuni 32 eurot iga järgneva päeva kohta.


Info

Näiteks

Töötaja on välislähetuses 03.02.2016 ja talle makstakse 1 päeva eest välislähetuse päevaraha 50 eurot. Sama töötaja on samas kuus välislähetuses ka 07.02.-22.02.2016. See lähetus kestab 16 päeva ja talle makstakse välislähetuse päevaraha:

  • ajavahemiku 07.02–20.02 eest (14 päeva) 50 eurot päevas
  • ajavahemiku 21.02–22.02 eest (2 päeva) 32 eurot päevas

Vt Maksu- ja Tolliameti kodulehelt ka teisi näiteid

.

Lähetuse kuluaruandes tuleb päevaraha kulu juures märkida, millises maksimaalses määras (50 või 32) päevaraha makstakse (vt joonis). Enne 01.01.16 vormistatud lähetustel on vaikimisi määratud maksimaalseks määraks 32. Alates 01.01.16 vormistatud lähetustel on maksimaalseks määraks vaikimisi määratud 50. Vajadusel saab maksimaalselt määra muuta.

Kui kuluaruandele on vaja päevaraha märkida mitmes maksimaalses määras, tuleb kuluaruandele lisada uus päevaraha rida (nupp "Märgi kulu").

Toodud näite korral (lähetus 07.02.–22.02.2016) tuleb päevaraha kuluaruandele märkida järgmisel joonisel kujutatud viisil.

 

 How to indicate daily allowance?

Note

Starting 1 January 2016, the daily allowance for an international trip is up to 50 euros for the first 15 days of the international trip, but for a maximum of 15 days of one calendar month and up to 32 euros for each following day.


Info

The employee is on an international trip on 3 February 2016 and receives daily allowance for an international trip of 50 euros for 1 day. The same employee is on an international trip in the same month during 7 February–22 February 2016. This trip is 16 days and the employee receives daily allowance for an international trip:

  • for the period 7 February–20 February (14 days) 50 euros a day
  • for the periood 21 February–22 February (2 days) 32 euros a day

More examples (et) can be found on the website of the Estonian Tax and Customs Board.

The maximum rate (50 or 32) of the daily allowance must be noted in the expense report (see the scheme). For trips registered before 1 January 2016, the default maximum rate is 32. For trips registered starting 1 January 2016, the default maximum rate is 50. The maximum rate can be changed if necessary.

If several maximum rates must be noted for the daily allowance on the expense report, add a new daily allowance line (click "Indicate expenses").

In the above example (trip during 7 February–22 February 2016), the daily allowance should be indicated on the expense report as shown on the scheme.