Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lähetusavansi (vt Lähetusavansi taotlemise avaldus) taotlemine ei toimu lähetuste töövoo kaudu. Digitaalselt allkirjastatud avansiavaldus tuleb registreerida dokumendihalduse infosüsteemis vastava lähetuskorralduse juurde vastusdokumendina. NB! Prognoositavaid kulusid tõendavad dokumendid tuleb allkirjastada koos avansi avaldusega samas digikonteineris. Registreeritud avaldus suunatakse automaatselt rolliga täitmiseks grupile DFRHsekretär.

Paberil olevad lähetusavansi avaldused tuleb rahandusosakonda saata sisepostiga. Avaldusele tuleb kindlasti märkida lähetuskorralduse number. Saadud avansi märgib raamatupidaja kuluaruandesse. Kulu, mille eest on saadud avanssi, kohta tuleb kuluaruandesse märkida selle tegelik suurus ja vastavalt sellele tehakse saadud avansiga tasaarveldus.