Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid


Info

Õppija lubatakse hindamisele, kui ta on registreerunud õppeainesse ja täitnud kõik hindamisele pääsemise tingimused. Need tingimused ja hinde kujunemise põhimõtted on määratud õppeaine infos. Kui õppija ei ole täitnud hindamisele pääsemise eeldusi, on õppejõul õigus teda hindamisele mitte lubada ja kanda sisse negatiivne tulemus. Hindamisele pääsemise eelduste järeletegemise võimaldamise otsustab vastutav õppejõud.Info

The student is allowed to take the assessment if he or she has registered for the course and fulfilled all the requirements necessary to take the assessment. These requirements are established in the course information. If the student has not fulfilled the requirements prescribed in the course to take the assessment, the teaching staff member has the right not to allow a student to take the assessment and to record a negative result in the report. The teaching staff member in charge decides whether to allow the student to retake the required prerequisites for assessment. SEOTUD TEEMAD

RELATED TOPICS