Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Õppekava, mooduli ja õppeaine mahtu arvestatakse õppetöö ühikutes.

Kuni 31.08.2009 kehtinud õppetöö hühik oli ainepunkt (AP), kus üks ainepunkt vastas 40 tunnile ehk ühele õppenädalale, mille üliõpilane on õppetööks kulutanud.

Alates 01.09.2009 kehtib aga uus Euroopa ainepunktisüsteem, kus õppetöö mahtu arvestatakse Euroopa ainepunktides (EAP)