Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Üldandmed - Kontaktandmed
ois:_ÕIS2 Üldandmed - Kontaktandmed

Info

Üliõpilasel on kohustus uuendada oma kontaktandmeid ÕIS-is juhul, kui need on muutunud.

Info

Kõigile tudengitele luuakse automaatselt ülikooli e-posti aadress.

ÕISi on võimalik sisestada:

 • E-posti aadress
 • Koduse telefoni number
 • Mobiiltelefoni number
 • Tegelik aadress
 • Ametlik aadress
 • Postiaadress
 • Skype'i kasutajanimi
 • Isiklik internetiaadress

Kontaktivahendite muutmiseks sisestage tekstiväljale uus kontaktivahend (joonisel p 1) ja vajutage nupule Salvesta (joonisel p 2).

Image Removed

Info

E-posti aadressiks ei sobi sisestada isikukood@eesti.ee, sest see e-posti aadress on mõeldud riigi ja kasutaja vaheliseks ametlikuks suhtluskanaliks. Kirjad, mis TÜ sellele aadressile saadab, ei jõua teieni, vaid saadetakse saatjale tagasi.

Aadressi andmete muutmiseks vajutage pliiatsi ikoonil (vt joonis), sisestage andmed ja vajutage nupule Salvesta.

Image Removed

Aadressi andmeväljade peitmiseks ilma andmeid salvestamata, sulgege muutmise väljad ristist. Andmete muutmisest loobumiseks vajutage nupule Lähtesta.

Info

Kui töötate Tartu Ülikoolis, võtke tegeliku aadressi andmete muutmiseks ühendust personaliosakonnaga.

Kontaktivahendite liigid, mida ei ole teie andmetesse sisestatud, kuvatakse nupule Lisaväljad (vt joonis) vajutamise järel.

Image Removed

Info

The student is obliged to update his / her contact information in the SIS if it is changed.

Info

A university e-mail address is automatically created for all students.

It is possible to enter the SIS:

 • E-mail address
 • Home phone number
 • Estonian mobile phone number
 • Address in Estonia
 • Registered residential address
 • Postal address
 • Skype username
 • Personal internet address

To change a contact, enter new data in the text field (Figure 1) and click Save (Figure 2).

Image Removed

Info

It is not appropriate to enter personal identification personalidcode@eesti.ee as an e-mail address, because this e-mail address is intended as an official communication channel between the state and the user. Messares sent by UT to this address will not reach you, but will be sent back to the sender.

To change the address details, press the stylus icon (see figure), enter the details and click Save.

Image Removed

To hide address fields without saving changes click X. To discard changes click Reset.

Info

If you are an employee of the University of Tartu, contact the Human Resources Office to change your address in Estonia.

Contact fields that are not entered in your data are displayed after clicking Additional fields (see figure).

Image Removed