Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Profiil - Õppeinfo
ois:_ÕIS2 Profiil - Õppeinfo

Info

Õppeinfo lehel on kõik teie õppekohad Tartu Ülikoolis. Õppekohad kuvatakse ajalises järjestuses alates kõige hilisemast.

Info

Õppekoht on õppetöö ajalise ja finantsilise arvestuse ühik.

Õppekoht tekib õppijale tema immatrikuleerimisel, eksternina sooritajaks määramisel, täiendusõppijaks õppima vormistamisel vms.

Õppekoha kestuse ajal on õppijal TÜga aktiivne suhe, mis annab aluse ka õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks.

Kui õpingud õppekohal kestavad, kuvatakse selle õppekoha reale silt Aktiivne.

Õppekoha kohta täpsemate andmete vaatamiseks vajutage vastavale reale või noolele rea ees.

Image Removed

Täpsema infona (vt joonis) näidatakse iga õppekoha kohta

Image Removed

Info

The Study information page contains all your student places at the University of Tartu. The student places are displayed in chronological order from the latest.

Info

The student place is a unit of time and financial accounting of studies.

The place of study is created for the learner upon his or her matriculation, appointment as an external student, registration as a continuing education learner, etc.

During the duration of the student place, the student has an active relationship with the University of Tartu, which also provides a basis for the use of the study information system (SIS).

If studies are continuing at a student place, the Active label will be displayed on the row of that student place.

To view more detailed information about a student place, click on the corresponding row or the arrow in front of the row.

Image Removed

More detailed information (see figure) is shown for each study place

Image Removed