Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teate koostamine


Uue teate koostamiseks vajutage Teated moodulis nupule Koosta (vt joonis). 

Avaneb teate koostamise vorm. 

Saaja lisamiseks vormile klõpsake rea lõpus olevale + märgile (vt joonis).

Avaneb saaja otsingu/lisamise vorm (vt joonis).

Alustage saaja nime sisestamist otsinguväljale. Nime järgi otsides võite teadete postkasti kaudu saata teate ükskõik millisele ülikooliga seotud isikule. Otsing rakendub, kui olete sisestanud vähemalt kaks tähemärki. Peale sobiva adressaadi leidmist vajutage nimele ning seejärel nupule Lisa (vt joonis).

Saajaid on võimalik lisada vaid ühekaupa. Kui adressaate on rohkem kui üks, tuleb iga järgneva lisamiseks korrata Saaja lisamise protseduuri.

Sisestage teate pealkiri ja sisu.

  • Teade saadetakse saajateks valitud isikute ÕISi teadete postkasti.
  • Märkeruut Saada ka e-kiri on vaikimisi täidetud (vt joonis).

Teade saadetakse sellisel juhul ka valitud isikute kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele.

E-kirja saab adressaat teate saatja ülikooli e-posti aadressilt (selle puudumisel teate saatja ÕISi kontaktides olevalt e-posti aadressilt). Saabunud kirjale vastates ei saadeta teadet mitte ÕISi teadete süsteemi, vaid teate saaja vastavale e-posti aadressile.

  • Tühjendage märkeruut, kui soovite teate saata ainult isiku ÕISi teadete postkasti.


Teate saatmine


Teate saatmiseks vajutage teate koostamise vormil nupule Saada (vt joonisel p 1). Teate koostamisest/saatmisest loobumiseks, vajutage nupule Tühista (vt joonisel p 2).

Saadetud teateid näete kaustas Saadetud, lugege täpsemalt peatükist "Saadetud teadete vaatamine - Viewing sent messages.


Composing messages


For composing a new message, click the Compose button in the Messages module (see Figure). 

The message composing form opens. 

To add a receiver to the form, click the + sign at the end of the line (see Figure).

The Search and add receiver form opens (see Figure).

Begin with entering the receiver’s name in the search field. Searching by name, you can send a message from the mailbox of messages to any person related to the university. The search activates when you have entered at least two characters. After finding the addressee, click the name and, thereafter, the button Add (see Figure).

Receivers can be added only individually. If there are more addressees than one, the Add receiver procedure must be repeated for adding each following one.

Enter the subject of the message and its content.

  • The message will be sent to the mailbox of SIS messages of the persons who have been selected as receivers.
  • The checkbox Send also an e-mail is filled by default (see Figure).

In this case, the message is also sent to the e-mail addresses in the contact data of the selected persons.


The addressee will receive the e-mail from the sender’s university e-mail address (if this is missing, from the e-mail address in the sender’s SIS contacts). When replying to the letter, the message is not sent to the system of SIS messages but to the receiver’s e-mail address.

  • Empty the checkbox if you want to send the message only to the person’s mailbox of SIS messages.


Sending messages


To send the message, click the Send button in the message composing form (see Figure p 1). To cancel composing/sending the message, click the button Cancel (see Figure p 2).

You can see the sent messages in the folder Sent; read more in the chapter “Viewing sent messages.