Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Saadetud teadete vaatamine


Vajutades Teadete moodulis kaustale Saadetud, kuvatakse nimekiri saadetud teadetest (vt joonis).

Saadetud teate sisu vaatamiseks, klõpsake teate reale. Avaneb teate sisu. Teate sulgemiseks vajutage nupule Sulge (vt joonis).

Viewing sent messages


When you click on the Sent folder in the Messages module, the list of sent messages is displayed (see Figure).

To view the content of the sent message, click on the line of the message. The message content opens. To close the message, click the Close button (see Figure).