Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemiline kalender


Akadeemiline kalender on õppetöös oluliste kuupäevade ja õppenädalate jälgimiseks.


Ülikoolis toimuva õppetöö ajalise arvestuse ühikuks on õppeaasta, mille arvestuslikuks alguseks on 1. september ja lõpuks 31. august. Õppeaasta jaguneb kaheks 20-nädalaseks semestriks. Õppeaasta algab sügissemestril 1. septembrile lähimal esmaspäeval. Kevadsemestri algus ning semestrite lõpp määratakse kuupäevaliselt kindlaks iga õppeaasta akadeemilises kalendris, mille kinnitab rektor.


Akadeemilise kalendri vaatamiseks valige ÕISi menüüst Akadeemiline kalender (vt joonis).


Akadeemilise kalendri õppeaasta saate määrata lehe ülaosas asuvast rippmenüüst (vt joonis).  Vaikimisi on seal määratud praegune õppeaasta.

Kalendris on kirjas kõik määratud õppeaasta õppetööd puudutavad olulised kuupäevad (vt joonis). 

Akadeemilises kalendris on näidatud õppeaasta jaotus õppenädalateks (vt joonis).

Tänane kuupäev on tähistatud rohelise ristkülikuga (vt joonis).


Academic calendar


Academic calendar shows the essential dates in your studies and study weeks.

The unit for calculating the time of studies at the university is the academic year with nominal beginning on 1 September and end on 31 August. The academic year is divided into two 20-week semesters. The academic year begins in the autumn semester on the Monday closest to 1 September. The dates for the beginning of the spring semester and the end of semesters are set in the academic calendar of each academic year, which is confirmed by the rector.

 

To view the academic calendar, select Academic calendar in the SIS menu (see Figure).

You can select the academic year from the drop-down menu at the top of the page.  By default, the current academic year is shown.

The calendar includes all the essential dates concerning studies in the selected academic year (see Figure). 

The academic calendar shows the division of the academic year into study weeks (see Figure).

Today’s date is shown by a green rectangle (see Figure).