Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615). • Iga vahetulemuste veeru jaoks luuakse eraldi hinneteleht.
 • Vahetulemusi saad hallata nii hindamise hinnetelehelt kui ka vahetulemuse hinnetelehel.
 • Vahetulemuse veeru nimetuse pikkus on kuni 10 tärki. 
 • Hetkel Moodle'ist vahetulemusi ei impordita.


 • A separate grading sheet is created for each intermediate result column.
 • You can manage intermediate results from both the grading sheets and the intermediate result grading sheet.
 • The name of the intermediate result column can be up to 10 characters.

 • Intermediate results can currently not be imported from Moodle.Vahetulemused - videojuhend

(videojuhend on uuendamisel)


Intermediate results - video tutorial

(video tutorial is being updated)


                                                                                                                                                                           
Kuidas lisada vahetulemuste veergu?

Vahetulemuste veerg lisatakse kõigile nimekirjas olevatele õppijatele, sh neile, kelle hinne on juba kinnitatud. 

Vali hinneteleht, millele soovid vahetulemuste veergu lisada. Selleks kasuta Hinneteleht rippmenüüd lehe päises (joonisel p 1).

Vahetulemuste veeru lisamiseks hinnetelehele vali kolmpunkt menüüst Vahetulemused (joonisel p 2).

Hinnetelehe päisesse tekib plussmärgiga nupp (joonisel p 3). 

Nupule vajutades avatakse tekstilahter, kuhu saad sisestada vahetulemuste veeru nimetuse (kuni 10 tärki) (joonisel p 4). Pärast nimetuse sisestamist vajuta nupule Salvesta (joonisel p 5). 

Seejärel kuvatakse lisatud vahetulemuste veerg sinu poolt valitud hinnetelehele. Iga lisatud vahetulemuste veeru kohta luuakse automaatselt eraldi hinneteleht. 

Lisatud vahetulemusi saad vaadata nii kõikide hinnetelehtede, korralise lõpphindamise hinnetelehe kui ka kordushindamise hinnetelehelt, juhul kui sinna on vahetulemusi lisatud. Lisatud vahetulemuste veerge on võimalik kuvada täite märkeruudu Vahetulemused (joonisel p 6) lehe päises kuvatakse hinnetelehele kõik sisestatud vahetulemuste veerud tähestikulises järjestusest vasakult paremale. Juhul kui veeru nimetus sisaldab ainult numbreid, siis kuvatakse kõigepealt numbrid kasvavas järjekorras ning seejärel tähti sisaldavad veerud kasvavas järjestuses. 


Märkeruudust tühjendamise järel vahetulemuste veerge ei kuvata.

Vahetulemuste hinnetelehele kuvamiseks vali  Hinneteleht rippmenüüd lehe päises see vahetulemuste hinneteleht (nt "Vahetulemused: Essee").

Vahetulemuste veeru nimetuse muutmiseks vali kolmpunktmenüüst Vahetulemused. Seejärel kuvatakse hinnetelehe päisesse vahetulemuste paneel. Veeru nimetuse muutmiseks vajuta pliiatsi ikoonile (joonisel p 7).


Sisesta uus nimetus. Muudatuste salvestamiseks vajuta nupule Muuda (joonisel p 8).

Tagasi üles

How can I create an intermediate result column?

The intermediate results column will be added to all learners on the grading list, including those whose grades have already been confirmed. 

Select the grading sheet to which you would like to add the intermediate results column. To do this, use the Grading sheet drop-down menu in the page header (see figure p 1).

To add a column of intermediate results to the selected grading sheet, click on the three-point menu and select Intermediate results (see figure p 2).

A button with a plus sign appears in the header of the grading page (see figure p 3).

Pressing the button opens a text box where you can enter the name of the intermediate results column (up to 10 characters) (see figure p 4). After entering the name, press the Save button (see figure p 5).

The intermediate results column will then be added on the grading sheet you selected. A separate grading sheet is automatically created for each intermediate results column added.

You can view the added intermediate results on the general grading sheet, on the regular assessment grading sheet as well as on the resit grading sheet, if intermediate results have been added. The columns of the intermediate results can be shown by selecting the intermediate results columns checkbox in the header of the page (see figure p 6). All the intermediate results columns entered will be displayed in alphabetical order from left to right. If the column name contains only numbers, the numbers are displayed first in ascending order, and then the columns containing the letters are displayed in ascending order. 

When you clear the checkbox, the intermediate results columns are not displayed.

You can display the separate intermediate results grading sheet (e.g. "Intermediate results: Essay") from the Grading sheet dropdown menu in the header of the grading page.

To rename the intermediate results column, select Intermediate results from the three-point menu. The intermediate results panel is then displayed in the grading page header. To rename a column, click the pencil icon (see figure p 7).

Enter a new name and press the Change button to save the changes made (seefigure  p 8).

Back to top
Kuidas sisestada vahetulemusi?

 • Vahetulemuste punkte saad sisestada ainult numbritena.
 • Kui sisestatav tulemus ei ole täisarv, kasuta komakoha tähistamiseks punkti.
 • Vahetulemuse hindeid saad kinnitada vahetulemuse hinnetelehelt.
 • Vahetulemuste veeru eemaldamiseks peavad sellelt olema eemaldatud kõik tulemused.
 • ÕIS arvutab kõik sisestatud vahetulemuste summa ise kokku. 


Vahetulemuste sisestamiseks on mitu võimalust.

Vahetulemusi saad sisestada otse hindamiskorra hinnetelehel olevasse tabeli veergu, vajutades selleks õppija nime taga vahetulemuse lahtril (joonisel p 1). Juhul kui sisestad vahetulemusi hinnetelehtede koondvaates , korralise hindamise või kordushindamise hinnetelehel, saad lahtrite vahel navigeerimiseks kasutada hiirekursorit.

Vahetulemusi saad sisestada ainult numbrilisel kujul. Negatiivset arvu sisestada ei saa. Soovitav on sisestada vahetulemuste hindeid skaalal 0 kuni 200 punkti. Vahetulemuse hindekaart avaneb, kui vajutad õppija nime real vahetulemuse lahtrile. Vahetulemusi saad sisestada nii klaviatuurilt kui kasutades nooli õppija vahetulemuse hindekaardil. 

Juhul kui õppijale sisestatav vahetulemus ei ole täisarv, kasuta komakoha eristamiseks punkti. Sisestatud tulemuse saad salvestada, vajutades Salvesta nuppu (joonisel p 2). 

Vahetulemusi saad sisestada ka õppija hindekaardilt. Õppija hindekaardile kuvatakse ka korralise või kordushindamise hinnetelehele lisatud vahetulemusi. Vahetulemuse sisestamiseks vajuta vahetulemuse nimetuse juures pliiatsi ikoonile (joonisel p 3). Seejärel sisesta ja salvesta tulemus.

Kolmas võimalus on sisestada vahetulemusi vahetulemuse hinnetelehel. Vahetulemuse hinnetelehe saad valida lehe päises Hinneteleht rippmenüüst.

Õppijale saad hinnet sisestada nii õppija nime real hinde lahtrist kui ka õppija hindekaardilt. Kui eelistad sisestada vahetulemuse hinnetelehe tabelist (joonisel p 4), saad lahtrite vahel navigeerimiseks kasutada nii kursorit kui tabulaatori nuppu. Tabelisse sisestatud vahetulemuste salvestamiseks pead vajutama tabeli päises Salvesta nuppu.

Kõik sisestatud vahetulemused arvutab ÕIS ise kokku ning koondsumma kuvatakse hinnetelehel veergu "Kokku". Vahetulemuste veergude tulemuste koondsumma kuvatakse hinnetelehele hallil taustal. 

Tagasi üles

How can I enter intermediate results?

 • Use numerical values to enter the intermediate results.
 • If the result you are entering is not an integer, use a full stop to indicate a decimal point. 
 • You can confirm the intermediate result on the intermediate result grading sheet.
 • To remove an intermediate results column, all the intermadiate results must be deleted. 
 • The SIS calculates the sum of all the entered intermediate results itself. 


There are several ways to enter intermediate results.

You can enter the intermediate results directly in the grades column of the assessment on the table on the grading sheet by clicking on the intermediate result box on the learner's row (see figure p 1). If you enter intermediate results in the summary view of the grading sheets or in the regular assessment or resit grading sheet, you can use the mouse cursor to navigate between the cells.

You can only enter intermediate results scores numerically. You cannot enter a negative numbers. It is recommended to enter the scores of the intermediate results on a scale of 0 to 200 points. The intermediate result score card opens when you click on the intermediate result box on the learner's row. You can enter intermediate results both from the keyboard and using the arrows on the student's intermediate result score field.  If the score of the intermediate result to be entered for the learner is not an integer, use a full stop to separate the decimal point. You can save the result entered in the cell by pressing the Save button (see figure p 2).

You can also enter intermediate results from the learners's personal grade card. Intermediate results added to the regular or resit grading sheet are also displayed on the learner's personal grade card. To enter an intermediate result, click on the pencil icon (see figure p 3). Then enter and save the result.

The third option to enter intermediate results is from the grading sheet of a specific intermediate result. You can select an intermediate results grading sheet from the Grading sheet drop-down in the grading page header. The selected intermediate grading sheet will be displayed. You can enter a score for a learner both in the score box on the learner's row and on the learner's grade card. If you prefer to enter the intermediate result from the grading sheet table (see figure p 4), you can use both the cursor and the tab button to navigate between the cells. To save the intermediate results entered in the table, you need to press the Save button in the table header.

The SIS calculates the sum of all the entered intermediate results automatically and the total sum is displayed in the "Total" column of the grading sheet. The total sum of the intermediate results columns is displayed on a gray background on the grading sheet.

Back to top
Kuidas saab vahetulemusi kustutada?

 • Kustutada saad ainult kinnitamata vahetulemuse.
 • Vahetulemuste veeru kustutamiseks peavad sellelt olema eemaldatud kõik tulemused. 

Juhul kui vahetulemuste veergu pole veel tulemusi sisestatud, saad selle veeru kustutada, kui avad kolmpunktmenüüst "Vahetulemused" (joonisel p 1). 

Veeru kustutamiseks vajuta vahetulemuse nimetuse taga prügikasti ikooni (joonisel p 2).

Üksiku vahetulemuse kustutamiseks vajuta õppija nime taga vahetulemuse lahtrile. Hüpikaknas avaneb õppija hindekaart. Vahetulemuse saad kustutada prügikasti ikoonile vajutades (joonisel p 3). 

Vahetulemusi on võimalik kustutada ka vahetulemuste hinnetelehel. Vali vahetulemuse hinneteleht Hinneteleht rippmenüüst lehe päises. Seejärel kustuta tulemus klaviatuurilt tagasisammuklahviga (Backspace) või kui soovid kustutada korraga mitu tulemust, tähista hinnetelehel õppijate nimede ees märkeruudud. Valitud õppijate vahetulemuste kustutamises vajuta tabeli kohal nuppu Kustuta (joonisel p 4). Nii saad kustutada ka kõik hinnetelehel olevad kinnitamata vahetulemused. Kustuta nupp näitab, mitu vahetulemust kustutatakse.

Tagasi üles

How can I delete intermediate results?

 • You can only delete an unconfirmed intermediate result.
 • To delete an intermediate results column, all scores from the column must be removed.

If no results have yet been entered in the intermediate results column, you can delete this column by opening the "Intermediate results" menu from the three-point menu (see figure p 1).

To delete a column, click the trash can icon behind the title of the intermediate results column (see figure p 2).

To delete an individual intermediate result, click on the intermediate result box next to the learner's name. A learner's grade card opens in a pop-up window. You can delete the intermediate result by clicking on the trash can icon (see figure p 3).

Intermediate results can also be deleted from the intermediate results grading sheet. Select a grading sheet from the Grading sheet drop-down menu in the page header. Then delete the score with the backspace key or, if you would like to delete several results at once, check the boxes next to the names of the learners on the grading sheet. To delete the intermediate results of the selected learners, press the Delete button abow the table (see figure p 4). That way you can delete all unconfirmed intermediate results on the grading sheet. The Delete button shows the number of intermediate results to be deleted.

Back to top
Kuidas vahetulemusi kinnitada?

Õppija vahetulemuse saad kinnitada ainult selle vahetulemuse hinnetelehel. Hinnetelehe saad valida lehekülje päises Hinneteleht rippmenüüst (joonisel p 1). 

Õppija vahetulemuse saad kinnitada, kui tähistad õppija nime ees märkeruudu. Valida saad nii ühe õppija, mitu õppijat kui ka kõik õppijad.

Pärast märkeruutude täitmist kuvatakse tabeli päisesse nupp Kinnita vahetulemused (joonisel p 2). Nupule näidatakse, mitu tulemust korraga kinnitatakse. Kinnitatud tulemuse ette kuvatakse tabaluku ikoon. 

Tagasi üles

How can I confirm intermediate results?

You can only confirm a learner's intermediate result on the grading sheet for a specific intermediate result. You can select a grading sheet from the Grading sheet drop-down menu in the page header (see figure p 1)

You can confirm a learner's intermediate result by checking the box in front of the learner's name. You can select one learner, several learners as well as all learners on the grading sheet.

After checking the boxes, the Confirm intermediate results button appear in the table header (see figure p 2). The button shows the number of intermediate results to be confirmed. A padlock icon is displayed in front of the confirmed score.

Back to top
Kuidas vahetulemusi tühistada?

Õppijale sisestatud ja kinnitatud vahetulemust saad tühistada hinnetelehtede koondvaatest, korralise hindamise hinnetelehelt ning vahetulemuse hinnetelehel. Hinnetelehtede koondvaates ning korralise hindamise hinnetelehel saad õppija vahetulemust tühistada vajutades õppija nime real vahetulemuse lahtrile (joonisel p 1).

Hüpikaknas kuvatakse õppija vahetulemuse hindekaart. Kinnitatud tulemuse saad tühistada, kui valid kolmpunktmenüüst Tühista hinde kinnitus (joonisel p 2).

Hinde tühistamiseks pead sisestama vähemalt 5 tärgi pikkuse põhjenduse. Pärast põhjenduse sisestamist vajuta nuppu Tühista hinde kinnitus (joonisel p 3). 

Õppijale sisestatud ja kinnitatud vahetulemust saad tühistada ka õppija hindekaardilt. Vahetulemuse kinnituse tühistamiseks vajuta vahetulemuse lahtrile (joonisel p 4).

Hüpikaknas avaneb õppija vahetulemuse hindekaart. Kolmpunkt menüüst vali Tühista hinde kinnitus (joonisel p 5). Vahetulemuse kinnituse tühistamiseks pead sisestama vähemalt 5 tärgi pikkuse põhjenduse.  

Pärast põhjenduse sisestamist vajuta nuppu Tühista hinde kinnitus (joonisel p 6).


Pärast kinnitatud vahetulemuse tühistamist saad vahetulemust muuta või kustutada. 

Tagasi üles

How can I cancel intermediate results?

You can cancel an intermediate result entered and confirmed for a learner from the summary view of the grading sheets, the regular assessment grading sheet and the intermediate results grading sheet. In the summary view of the grading sheets and on the grading sheet of the regular assessment, you can cancel the learner's intermediate result by clicking on the intermediate result box on the learner's name (see figure p 1).

A pop-up window displays a grade card for the learner's intermediate result. You can cancel a confirmed intermediate result by selecting Cancel grade confirmation from the three-point menu (see figure p 2).

You must enter an explanation for at least 5 characters to cancel the intermediate result. After entering the explanation, press the Cancel grade confirmation button (see figure p 3).

You can also cancel an intermediate result entered and confirmed for a learner from the learner's grade card. To cancel the intermediate result, click on the intermediate result box (see figure p 4).

A grade card for the learner's intermediate result opens in a pop-up window. From the three-point menu, select Cancel grade confirmation (see figure p 5). You must enter an explanation for at least 5 characters to cancel the intermediate result. 

After entering the explanation, press the Cancel grade confirmation button (see figure p 6).


After canceling a confirmed intermediate result, you can change or delete the intermediate result.

Back to top
 • No labels