Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppejõud saab hallata selle õppeaine versiooni hindeid, mille andmetesse ta on õppejõuna lisatud.

Haldustugi saab hallata selle õppeaine versiooni hindeid, mille andmetesse ta on haldustoena lisatud.

Õppekorralduse spetsialist saab hallata

 • sellesse õppekavva kuuluvate õppeainete hindeid, mille andmetesse ta on õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialistina lisatud
 • oma struktuuriüksuse õppeainete hindeid.

Õppejõuna või haldustoena hinnete sisestamiseks

Seni kuni ÕIS2 hinnetelehele pole sisestatud ega kinnitatud ühtegi lõpphinnet, saad hinnete sisestamist alustada ka ÕIS1-s. 

Juhul kui hinnete sisestamist on alustatud ÕIS1-s, siis kuvatakse ÕIS2-s teadet ning hinnete sisestamist tuleb jätkata ÕIS1-s. 

Academic staff member can manage the grades of the version of the course to which they are added as lecturers.

Administrative support can manage the grades of the version of the course to which they are added as administrative support.

Academic affairs specialist can manage the grades of the courses

 • included in the curriculum, in the data of which they are included as an academic affairs specialist
 • in their structural unit.

To enter grades as a lecturer or administrative support assistant

As long as no grades have been entered or confirmed in the SIS2, you still start entering grades in the SIS1. 

If you or any other lecturer for the courses has started entering grades in the SIS1, a message will be displayed in the SIS2 and the entry of grades must be continued in the SIS1. 


Kuidas luua korralise hindamise hinnetelehte?

Igale õppeaine versioonile luuakse automaatselt üks põhihindamise hinneteleht.


Korralise hindamise hinneteleht luuakse automaatselt ning sellele kantakse kõik õppeaine versioonile registreerunud õppijad, kelle registreeringut ei ole tühistatud. 

Korralise hindamise hinnetelehte uuendatakse automaatselt.

 • Juhul kui õppija registreerub õppeainele pärast korralise hindamise hinnetelehe loomist, lisatakse ta sellele automaatselt.
 • Juhul kui õppija, kellele pole veel hinnet sisestatud, registreering õppeainelt tühistatakse, eemaldatakse õppija automaatselt ka korralise hindamise hinnetelehelt. 


How can I create a grading sheet for regular assessment?

One grading sheet for regular assessment will be automatically create for each course version.


The grading sheet for the regular assessment is created automatically and all learners who have registered for the course version and whose registration has not been cancelled are automatically submitted to the grading sheet.

The grading sheet for the regular assessment is updated automatically.

 • If a learner registers for the course after a grading sheet for regular assessment has been created, the learner will be added to the grading sheet. 
 • If the registration of a learner for whom a grade has not yet been entered to the SIS is cancelled, the learner will also be automatically removed from the grading sheet for the regular assessment. 
Kuidas sisestada hinnet?

 • Hindeid saad sisestada ühekaupa või sisestades sama hinde mitmele õppijale korraga.
 • Hindeid saad sisestada hinnetelehel või õppija hinde kaardil.

How to enter a grade?

 • You can enter grades one at a time or the same grade for multiple learners at once.
 • You can enter grades on the grading sheet or on the learner's grade card.


Hinnete sisestamine - videojuhend

Video on eesti keeles. Ingliskeelsed subtiitrid tulevad varsti!


Entering grades - video tutorial

The video is in Estonian. English subtitles are coming soon!


                                                                                                                                                             
Kuidas saan sisestada ühe hinde?

Õppijale hinde sisestamiseks on mitu moodust.

Kõige lihtsam on hinnet sisestada õppija nime real lõpphinde veerus (joonisel p 1). Väljal olevale pliiatsi ikoonile vajutades avaneb hüpikaknas hindeskaala. Hinnet saad valida sobivale hindele vajutades. Sinu poolt määratud hinne on kohe ka õppijale nähtav.

Õppijale saad hinnet sisetada ka hinde lahtri paremas servas plussmärgi kaudu. Kui hoiad hiirekursorit märgi kohal avaneb hüpikaknas hindeskaala, millest saad valida õppija hinde (joonisel p 2).

Vajutades uuesti lõpphinde veerule kuvatakse õppijale määratud hinne paksus kirjas (joonisel p 3). 


Hinnet saad sisestada ka õppija hindekaardilt. Vajutades õppija nimele avaneb hüpikaknas õppija hindekaart. Hindeskaala kuvamiseks vajuta Lõpphinne juures pliiatsi ikoonile. Hinnet saad määrata, kui vajutad hindele, mida õppijale määrata soovid. Juhul kui õppijat ei ole veel hinnatud saad õppija hindekaardilt sisestada korralise hindamise tulemuse. 

Tagasi üles

Kuidas sisestada korraga mitut hinnet?

Kui õppeaines on palju õppijaid, on mugav kasutada korraga mitmele õppijale sama hinde määramise võimalust. 


Hinde määramise nupp kuvatakse hinnetelehe tabeli päisesse, kui nimekirjast on valitud vähemalt üks õppija.

Täida märkeruudud õppijate nimede ees (joonisel p 1). Kui oled nimekirjast valinud need õppijad, kellele soovid ühesugust hinnet määrata, vajuta hinnetelehe päises olevale hinde nupule (joonisel p 2). 

Mitme_hinde_kinnitamine_14032022.png

 • Kui hindeid ei ole veel hinnete nupust määratud kuvatakse vaikimisi õppeaine hindeskaala kõrgeim hinne.
 • Kui oled juba hindeid määranud, kuvatakse vaikimisi viimati määratud hinne. 

Hinde nupule vajutades kuvatakse hindeskaala. Hinde määramiseks mitmele õppijale vali välja hinne ning vajuta nuppu Määra hinne (joonisel p 3). Hinde määramise nupule kuvatakse arvu, mitmele õppijale see hinne määratakse. 

Tagasi üles

How to enter one grade?

There are several ways to enter a grade for a learner.

The easiest way to enter a grade is in the grade box behind learner's name (see figure p 1 ). Clicking on a pencil icon will open a grading scale in a pop-up window. You can select a grade by clicking on it. The grade you set is immediately visible to the learner.

You can also enter a grade for the learner from the plus sign on the right side of the grade box. When you hover the mouse cursor over the plus sign, a grade scale opens in a pop-up window, from which you can select the learner's grade (see figure p 2).

Clicking the grades cell again will display the grade assigned to learner in bold (see figure p 3).


Another option is to enter a grade from the learner's grade card. Clicking on a learner's name will open the learner's grade card in a pop-up window. Click the pencil icon next to Final grade to display the grading scale. You can set a grade by clicking on the grade you want to assign to the learner. If the learner has not yet been assessed, you can enter the result of the regular assessment from the student's grade card. 

Back to top

How to add multiple grades at the same time?

If there are many learners on the course, it is convenient to use the possibility to assign the same grade to several learners at once.


The button for assigning grades appears in the header of the grading sheet table if at least one learner is selected from the list.

Check boxes in front of the learners' names (see figure p 1). Once you have selected the learners to whom you would like to assign the same grade, click on the grade button in the header of the grading sheet (see figure p 2).

Change_multiple_grades_14032022.png

 • If no grades have been assigned via the grades button, the highest grade in the course version's grading scale will be displayed by default.
 • If you have already assigned a grade using the Assign a grade button, the last grade assigned will by displayed by default. 

Pressing the grade button displays the grading scale for the course version. To assign a grade to several learners, select the grade and click the Set final grade button (see figure p 3). The button displays the number of learners to whom the grade will be assigned. 

Back to top
Kas saan muuta hinnet?

 • Hinnet saab muuta õppijale hinde määranud õppejõud või õppeaine versiooni vastutav õppejõud.
 • Vastutav õppejõud saab muuta kõiki hindeid.

Kinnitamata hinnet saad muuta ja kustutada jooksvalt ilma täiendavaid selgitusi lisamata.

Millal pean hinnet muutma?

Hinnet pead muutma, kui märkad, et õppijale on sisestatud vale tulemus või kui kinnitatud hinde juurde on määratud vale hindamise kuupäev. 

Hinnet pead muutma ka juhul, kui õppija ei ole hindamisele ilmunud ja talle on määratud ja kinnitatud hinne "mitteilmunud" ning kui õppija on esitanud viie tööpäeva jooksul alates hindamisest puudumise mõjuva põhjuse kohta tõendi. 

Juhul kui hinne on kinnitamata, siis ei pea ÕIS-i sisetama hinde muutmise põhjendust.

Juhul kui hinne on juba kinnitatud, siis tuleb hinne tühistada ning lisada ka hinde tühistamise põhjendus.

Can I change a grade?

 • The grade can be changed by the lecturer who has submitted it to the SIS or by the responsible lecturer for the course version.
 • The lecturer in charge for the course version is able to change all grades that are entered to the SIS.

The grades that have not yet been confirmed can be changed and deleted without any explanations added to the SIS.

When do I have to change the grade?

You have to change the grade, when you notice that the submitted grade is incorrect or when the assessment date of a confirmed grade is incorrect. 

You also have to change the grade when a learner fails to appear for the assessment on the selected date and a "not present" is recorded and confirmed. If the learner provides evidence of the good reason within five working days from the date of assessment the entry "not present" is revoked. 

When the grade is not confirmed by the lecturer you don't have to enter the explanation. 

When the grade has already been confirmed, in order to change the submitted grade the grade must be cancelled. To cancel the grade an explanation must be entered.
Kuidas muuta hinnet?

Muuta saad nii kinnitatud kui kinnitamata hinnet.

Kinnitatud hinne kuvatakse paksus kirjas.

How to change a grade?

You can change the grades that have to be confirmed or have already been confirmed.

A confirmed grade is shown in bold.


Hinnete muutmine - videojuhend

Video on eesti keeles. Ingliskeelsed subtiitrid tulevad varsti!


Changing the grades - video tutorial

The video is in Estonian. English subtitles are coming soon!


                                                                                                                                                       Hinne on veel kinnitamata

Juhul kui õppijale sisestatud hinne on kinnitamata, saad seda muuta või kustutada õppija hindekaardilt või hinnetelehe veerus "Lõpphinne".

Kinnitamata hinde muutmiseks hinnetelehe veerust "Lõpphinne" vajuta õppija nime taga olevale hinde lahtrile.  Hüpikaknas avaneb õppija hindekaart, millele kuvatakse õppijale ÕIS-i sisestatud hinne, õppijat hinnanud õppejõu(dude) nimi(ed) ning hindamise kuupäev.

Hinnet saad muuta hindekaardil oleval hinnetepaneelil (joonisel p 1). Hinde kustutamiseks vajuta prügikasti ikoonile (joonisel p 2). 

Hinnet saad muuta ka mitmel õppijal korraaga, kui tähistad õppijate nimede ees olevad märkeruudud  (joonisel p 3) ning vajutad hinnetelehel tabeli kohal hinnete nuppu (joonisel p 4).

Avaneval hinnetepaneelil vali uus hinne (joonisel p 5). Hinde määramiseks vajuta nupule Määra lõpphinne (joonisel p 6).

The grade has not been confirmed

If the grade that has been submitted to the SIS is not confirmed, you can change or delete it from the learner's personal grade card or in the "Final grade" column of the grading sheet.

To change an unconfirmed grade in the "Final grade" column of the grade sheet, click the grade box behind the learner's name. A pop-up window will open showing the learner's grade, the name(s) of the lecturer(s) who have assessed the learner and the grading date. 

You can change the grade in the grade panel on the learner's grade card (see p 1). To delete a grade, click on the Trash can icon (see p 2). 

You can also change a grade for several learners at once by checking the boxes in front of the learners names (see p 3) and clicking the grades button which is located at the top of the table on the grading sheet (see p 4).

The grade panel opens. Choose a new grade (see p 5). To set a score, click the Set final grade button (see p 6). 

Hinne on kinnitatud

Kinnitatud hinde muutmiseks tuleb tühistada viimasena kinnitatud hinne. Juhul kui õppijal on kinnitatud ka kordushindamise tulemus, tuleb põhihindamise kinnitatud tulemuse muutmiseks tühistada nii kordus- kui põhihindamise tulemused. 

Kinnitatud hinde tühistamiseks ava selle õppija hindekaart, kelle tulemust soovid tühistada. Hindekaardi avamiseks vajuta õppija hindele. Vali kolmikpunktmenüüst (joonisel p 1) Tühista hinne (joonisel p 2).


Hinde tühistamiseks pead lisama vähemalt 10 tärgi pikkuse selgituse. Kui sisestatud põhjendus on piisavalt pikk, muutub Tühista hinne nupp aktiivseks. 

Kõiki tühistatud hindeid saad vaadata õppija hindekaardil, avades menüüploki "Tühistatud hinded". 

The grade has been confirmed

To change a confirmed grade, the last confirmed grade must be canceled. If the learner has also a confirmed resit grade, the grades for the resit and regular assessment must be cancelled  in order to change the confirmed grade of the regular assessment.

To cancel a confirmed grade, open the grade card of the learner whose result you want to cancel. Click on a learner's grade to open the grade card. Choose from the three-point menu (see p 1) Cancel grade (see p 2). 

You must add an explanation of at least 10 characters to cancel the grade. When the entered explanation is long enough, the Cancel grade button becomes active.

All canceled grades can be viewed on the learner's grade card  by opening the "Canceled grades" menu block. 
Kuidas muuta hindamise kuupäeva?

Hindamise kuupäeva saad muuta siis kui hinne on veel kinnitamata ja ka siis kui hinne on juba kinnitatud.

 • Hindamise kuupäev on õppija õppetulemuse kuupäev.
 • Õppetulemus läheb õppija õppekava täitmise mahu arvutamisel arvesse sel semestril, mille kestuse sisse jääb hindamise kuupäev.
 • Hindamise kuupäev kuvatakse õppija õppetulemuste lehele ÕISis ja akadeemilisele õiendile.

How to change the grading date?

You can change the grading date when the grades have not yet been confirmed and also when grades are confirmed.

 • The date of assessment is the date of the learner's learning outcome.
 • The study result is taken into account in the semester in which the assessment date falls when calculating the volume of completion of the student's curriculum.
 • The date of the assessment is displayed on the learner's study results page in SIS and on the academic transcript. 


Hindamise kuupäeva muutmine - videojuhend

Video on eesti keeles. Ingliskeelsed subtiitrid tulevad varsti!


Changing the grading date - video tutorial

The video is in Estonian. English subtitles are coming soon!


                                                                                                                                                           
Hinne on veel kinnitamata

Vaikimisi kuvatakse hindamise kuupäevaks tänane kuupäev.

Vaikimisi määratud hindamise kuupäeva muutmiseks täida õppija nime rea ees märkeruut (joonisel p 1) ja ava hinnete tabeli päise kohal kuupäeva valiku aken (joonisel p 2).

Sisesta uus kuupäev klaviatuurilt või vali kalendrist (joonisel p 1). Vajuta kuupäeva kinnitamiseks nupule Määra kuupäev (joonisel p 2).

 • Pärast kuupäeva määramist sisestatud hinde kuupäevaks märgitakse see uus muudetud kuupäev.
 • Kuupäeva saad muuta ka siis, kui õppijale on juba hinne sisestatud.
 • Kui mitmele õppijale on juba hinded sisestatud, täida nende hindamise kuupäeva muutmiseks märkeruudud kõigi õppijate ridade ees ja määra kuupäev.


 • Kui õppija on lõpp- või kordushindamisele registreerunud, kuvatakse vaikimisi hindamise kuupäevaks tunni toimumise kuupäev.
 • Sellise õppija hindamise kuupäeva muutmise soovist teata ois.tugi@ut.ee 

Hinne on kinnitatud

Selleks, et muuta kuupäeva juba kinnitatud hindel, pead kõigepealt hinde tühistama. Selleks ava selle õppija hindekaart, kelle hindamise kuupäeva soovid muuta. Hindekaardi avamiseks vajuta õppija hindele. Vali kolmikpunktmenüüst (joonisel p 1) Tühista hinne (joonisel p 2).


Hinde tühistamiseks pead lisama vähemalt 10 tärgi pikkuse selgituse. Kui sisestatud põhjendus on piisavalt pikk, muutub Tühista hinne nupp aktiivseks. Tühista nupule vajutades avaneb hinde skaala, millelt vali õppijale hinne. Nüüd on õppijal kinnitamata hinne. Hindamise kuupäeva muutmiseks täida õppija nime rea ees märkeruut ja ava hinnete tabeli päise kohal kuupäeva valiku aken.

The grade has not been confirmed

By default, today's date is displayed as the grading date. 

To change the default grading date, fill in the checkbox in front of the learner's name line (see figure p 1) and open the date selection window above the header of the grading table (see figure p 2). 

Enter the new date on the keyboard or select from the calendar (see figure p 1). Click the Set date button to confirm the date (see figure p 2). 

 • If you enter a new grade after setting a date, that new date is set as the date of that grade.
 • You can also change the date if a grade has already been entered for the learner.
 • If grades have already been entered for more than one learner, fill in the checkboxes in front of all learners and set the date to change their grading date. 


 • If the learner has registered for the final assessment or resit, the date of the event will be displayed by default.
 • Let us know at ois.tugi@ut.ee if it is necessary to change the date of such a grade.

The grade has been confirmed

To change the grading date when the grade has already been confirmed, you first need to cancel the confirmed grade.  To do this, open the grade card of the learner whose grading date you want to change. Click on a learner's grade to open the grade card. Choose from the three-point menu (see p 1) Cancel grade (see p 2). 

You must add an explanation of at least 10 characters to cancel the grade. When the entered explanation is long enough, the Cancel grade button becomes active. Clicking on the Cancel grade button, the grading scale opens. Choose the grade. Now that the grade of the chosen learner is added but not confirmed, you can change the date of the grading by filling the checkbox in front of the learner's name line and open the date selection window above the header of the grading table.
Kuidas hinnet kustutada?

Kustutada saad ainult kinnitamata hinnet.

Juhul kui oled õppijale sisestanud hinde, kuid soovid seda mingil põhjusel kustutada, saad seda teha õppija hindekaardil.

Õppija hindekaart avaneb, kui vajutad hinnetelehel õppija nimele (joonisel p 1) või lõpphinnete veerus õppijale sisestatud hindele (joonisel p 2). 

Kui vajutasid õppija nimele, vajuta selle hinde muutmiseks/kustutamiseks pliiatsi ikoonile (joonisel p 3). 

Hinnet saad kustutada õppija hindekaardil hinnete realt, vajutades prügikasti ikoonile (joonisel p 4). 

Kui õppija hinne on juba kinnitatud, siis hinnet kustutada ei saa. Kinnitatud hinnet on võimalik tühistada. Kui hinne on tühistatud, saad sisestada uue hinde.

How to delete a grade?

Only a grade that has not been confirmed can be deleted.

When you have already entered a grade to the SIS, but would like to remove it, then you can do it on the learner's personal grade card

You can open the learner's grade sheet by clicking on the learner's name (see p 1) or by clicking the grade on the grading sheet's column Final grade (see p 2).

If you clicked on a learner's name, click on the pencil (see p 3) icon to change/delete that grade. 

The learner's grade sheet will open as a pop-up. You can delete the grade by pressing the trashcan icon (see p 4). 

If the learner's grade has already been confirmed, then you cannot delete the given grade. You can cancel a confirmed grade.  If you cancel a grade, you can enter a new grade for the learner.
Kuidas määrata õppijat hinnanud õppejõudu?

 • Vaikimisi kuvatakse selle õppejõu nime, kes sisestas õppija hinde ÕISi. 
 • Õppijat hinnanud õppejõu nime saavad muuta õppeaine versiooni vastutav õppejõud, haldustugi ja õppekorralduse spetsialist.
 • Õppijat peab olema hinnanud vähemalt üks õppejõud.

Õppijale lõpphinde sisestamisel kuvatakse automaatselt hinde sisestanud õppejõu nimi. Juhul kui oled õppeaine versiooni vastutav õppejõud, saad muuta õppijat hinnanud õppejõudu või määrata ühe õppija hindajateks mitu isikut.

How to appoint an assessing lecturer?

 • By default, the name of the lecturer, who entered the grade to SIS, is displayed.
 • The name of the lecturer can be changed by the teaching staff member in charge for the course version, administrative support assistant and academic affairs specialist.
 • The learner must have been assessed by at least one lecturer.

When entering the final grade for a learner, the name of the lecturer who entered the grade is automatically displayed. When you are the teaching staff member in charge for a course version you can change the lecturer or appoint several lecturers who gave grade to a learner.


Õppejõu määramine, lisamine ja muutmine - videojuhend

Video on eesti keeles. Ingliskeelsed subtiitrid tulevad varsti!


Appointing, adding and changing an assessing lecturer - video tutorial

The video is in Estonian. English subtitles are coming soon!


                                                                                                                                                           
Kuidas määrata mitut õppejõudu?

Juhul kui õppijat on hinnanud mitu õppeaine versiooni õppejõudu, tuleb õppijat hinnanud õppejõudude nimed märkida ka hinnetelehele. 

Mitme õppejõu lisamiseks täida õppija nime ees märkeruut (joonisel p 1) ja vajuta hinnetelehe päises õppejõu nimega nupule (joonisel p 2).

Nupule vajutades avaneb hüpikaken Õppejõud, kes hindasid.

Rippmenüüsse (vt joonis) kuvatakse kõik õppeaine versiooniga seotud õppejõud.

Mitme õppejõu määramiseks täida märkeruudud õppejõudude nimede ees (joonisel p 3) ning vajuta seejärel nupule Määra õppejõud (joonisel p 4).

Määratud õppejõud kuvatakse hinnetelehe veergu "Õppejõud" (vt joonis) pärast seda, kui õppijale on hinne sisestatud.

Tagasi üles


Kuidas muuta õppijat hinnanud õppejõudu?

Õppijat hinnanud õppejõu muutmiseks tähista märkeruut (joonisel p 1) õppija nime ees ning vajuta hinnetelehe päises õppejõu nimega nupule (joonisel p 2).

Nupule vajutades avaneb hüpikaken Õppejõud, kes hindasid.

Rippmenüüsse kuvatakse kõik õppeaine versiooniga seotud õppejõud. Õppijat hinnanud õppejõu lisamiseks tähista märkeruut õppejõu nime ees (joonisel p 1). Õppejõu eemaldamiseks õppija hinde juurest tühjenda märkeruut õppejõu nime juurest, kes õppijat ei hinnanud (joonisel p 1). Seejärel vajuta nupule Määra õppejõud (joonisel p 2).

Õppijat hinnanud õppejõud kuvatakse hinnetelehe veergu "Õppejõud" (vt joonis).

Tagasi üles

How to appoint several lecturers?

If the learner has been assessed by several lecturers of the course version, the names of the lecturers must also be indicated on the grading sheet.

To add several lecturers, check the box in front of the learner's name (see figure p 1) and click a button with the lecturer's name at the top of the grading sheet (see figure p 2). 

By clicking the button a pop-up window Lecturers who gave grades will open.

The dropdown menu (see figure) will display all lecturers for the course version.

To set several lecturers check the box in front of the lecturer's name (see figure p 3) and click the button Set active lecturer (see figure p 4).

Active lecturers will be displayed in the grading sheet column "Lecturer" after a learner's grade has been set.

Back to top


How to change the assessing lecturer?

To change the lecturer who assessed the learner, check the box in front of the learner's name (see p 1) and click a button with the lecturer's name at the top of the grading sheet (see figure p 2).

By clicking the button a pop-up window Lecturers who gave grades will open.

The dropdown menu will display all lecturers for the course version. To add a new lecturer who has assessed a learner, select the check box in front of a lecturer's name (see figure p 1). To remove a lecturer from a learner's grade, empty the check box in front of a lecturer's name (see figure p 1) Click the button Set active lecturer (see see figure p 2).

The lecturers who assessed the learner will be displayed in the grading sheet column "Lecturer" (see figure).

Back to top
Kuidas kinnitada hinne?

Hindeid saad kinnitada nii ühekaupa, mitu hinnet korraga kui ka kõik hinnetelehel olevad hinded korraga.

Kui soovid kinnitada ühte hinnet, tähista õppija nime ees olev märkeruut, kelle hinnet sa kinnitada soovid (joonisel p 1).

Kui oled veendunud, et kõik õppija hinde juures olevad andmed on korrektsed, siis vajuta nuppu Kinnita hinne (joonisel p 2).

Kui soovid kinnitada hinnet korraga mitmel õppijal, siis tähista märkeruudud nende õppijate nimede ees, kelle hindeid sa kinnitada soovid. Nupp Kinnita hinded näitab, mitu hinnet kinnitatakse (joonisel p 3).

Juhul kui soovid kinnitada kõik hinnetelehel olevad kinnitamata hinded korraga, tähista selleks hinnetelehe tabeli päises olev märkeruut (joonisel p 4). Automaatselt valitakse kõik hinnetelehel olevad õppijad, kellel on kinnitamata hindeid. Valitakse ka need õppijad, kellele pole hinnet veel sisestatud, kuid kinnitakase sisestatud hinded. Nupp Kinnita hinded näitab, mitu hinnet kinnitatakse.


Kinnitatud hinnet kuvatakse paksus kirjas.

Miks peab hindeid kinnitama?

Eksamiprotokolli ei saa kinnitada enne kui on kinnitatud kõik hinnetelehtedel olevad hinded. 

Õppija hinnete kinnitamine muutub eriti oluliseks siis, kui hindeid hakatakse sisestama ainult ÕIS 2-s. Hetkel, kui kasutuses on mõlemad õppeinfosüsteemid, näevad õppijad neile sisestatud hinnet kohe. Tulevikus näeb õppija ainult kinnitatud hindeid. 

Hinnete kinnitamine on vajalik, et saaksid sisestada õppijatele kordushindamise tulemus.  Kordushindamise hinnet ei saa sisestada enne, kui õppijal on sisestatud ja kinnitatud korralise hindamise tulemus. 

Hinnetelehel olevate hinnete kinnitamine on vajalik, et õppeaine versiooni vastutav õppejõud saaks kinnitada eksamiprotokolli. ÕIS 2-s eksamiprotokolli kinnitamine lisab protokolli digitempli. 

How to confirm a grade?

You can confirm the grades one by one, several grades at a time or all the grades on the grading sheet all at once. 

If you would like to confirm only one of the grades, check the box in front of the learner's name whose grade you would like to confirm (see p 1).

When you are sure that all the information by the learner's grade is correct, click the Confirm grade button (see p 2).

If you would like to confirm a grade for more than one learner at a time, check the boxes next to the names of the learners whose grades you would like to confirm. The Confirm grade button shows how many grades will be confirmed (see p 3).

If you would like to confirm all the unconfirmed grades on the grading sheet at once, check the box in the header of the grading sheet table (see p 4). All learners with unconfirmed grades on the grading sheet will be automatically selected. Please note that learners without a grade will also be selected, but only the grades entered will be confirmed. The Confirm grades button indicates how many grades will be confirmed. 

A confirmed grade is shown in bold.

Why do I need to confirm the grades?

In SIS 2 one cannot confirm the examination report until all grades on the grading sheets have been confirmed.

Confirmation of learner's grades becomes especially important when grades are only entered in SIS 2. While both Study information systems are in use, learners are immediately able to see the grade entered for them. In the future, the learner will be able to see only confirmed grades.

The confirmation of grades is required in order to be able to enter the resit results for learners. A learner's resit result cannot be entered before the result for the regular assessment has been confirmed.

Confirmation of the grades on the grading sheet is necessary so that the the teaching staff member in charge of the course version can confirm the examination report. Confirmation of the examination report in SIS 2 adds a digital stamp to the report.

 • No labels