Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Kui õppeaines kasutatakse lõpphindamist ja õppija korralise hindamise tulemus on negatiivne, on tal õigus ühele (kursusesüsteemis kohustuslikes ainetes kahele) kordushindamisele õppeaine toimumise semestril.

Kui õppeaines kasutatakse pidevhindamist, võimaldatakse õppijal vahehindamisi järele teha ainult siis, kui see on mõistlikult oodatav ja lähtutakse heast tavast, et hindamine on õiglane, erapooletu ninga õppimist toetav.

Kui õppeaines kasutatakse kombineeritud hindamist, lähtutakse lõpphindamise ja pidevhindamise kohta sätestatust, arvestades kombineeritud hindamise olemust selles õppeaines.

Vaata ka ÕKE p 50.

 • Kordushindamise tulemuse saad sisestada õppijale, kelle korralise hindamise tulemus on kinnitatud.
 • Kordushndamise tulemuse saad sisestada siis, kui lisatud on kordushindamise hinneteleht või ÕISi on lisatud kordushindamise toimumine ja õppija on sellele registreerunud.

If the final assessment is used in the course and the result of the regular assessment of the student is negative, they are entitled to one (two for compulsory courses taught in the year system) resit in the semester the course is taught.

If continuous assessment is used in a course, the learner will only be allowed to carry out interim assessments if this is reasonably foreseeable and based on good practice that the assessment is fair, impartial and supportive of learning.

If a combined assessment is used in a course, the provisions on final assessment and continuous assessment shall be followed, taking into account the nature of the combined assessment in that course.

See also Study Regulations p 50. 

 • You can enter the grade of the resit for a student whose regular assessment grade has been confirmed. 
 • You can enter resit result after adding a resit grading sheet or the re-assessment event has been added to the SIS and the learner has registered for it.


Kordushindamise tulemuse sisestamine - videojuhend

(videojuhend on uuendamisel)

Entering resit grade - video tutorial

(video tutorial is being updated)

                                                                                                                                                          Kuidas lisada kordushindamise hinnetelehte?

Kordushindamise lehe loomiseks vajuta hinnete lehel:

 • kolmikpunktmenüüs (joonisel p 1) lingile Loo kordushindamise hinneteleht (joonisel p 2) või

 • vajuta Tegevused plokis nupule Loo kordushindamise hinneteleht (joonisel).

How to add a resit grading sheet?

To create a resit grading sheet, on the grades page:

 • click the Add resit grading sheet (Figure 2) link in the three-point menu (Figure 1) or 

 • click the Add resit grading sheet in the Actions panel (see figure).

Kuidas lisada kordushindamise tulemus?

Kordushindamise tulemust saab sisestada ainult siis kui korraline tulemus on kinnitatud.

Kui ÕISi on lisatud kordushindamise toimumine ja õppija on sellele registreerunud

Ava Filtrid plokk (joonisel p 1). Hinneteleht filtrist vali Kordushindamine (joonisel p 2).


Kordushindamise tulemuse sisestamiseks on neli võimalust:

 • vajuta Lõpphinne tulbas konkreetse õppija real olevale pliiatsile (joonisel p 1) ning avanenud hindekaardil sisesta tulemus (joonisel p 2). Kindlasti kontrolli hinnanud õppejõu (joonisel p 3) ja hindamise kuupäeva (joonisel p 4) õigsust.

 • vajuta õppija nimele (joonisel p 1), avanenud aknal vajuta pliiatsi ikoonile (joonis p 2), vali sobiv tulemus (joonis p 3) ning kontrolli hinnanud õppejõu ja hindamise kuupäeva õigsust (joonisel p 4)

 • tähista õppija ees olev märkeruut (joonisel p 1), vajuta nupule Määra lõpphinne (joonisel p 2),  avanenud aknas (joonisel p 3) vali sobiv tulemus ning vajuta Määra lõpphinne.

 • liigu hiirega õppija real olevale plussmärgile (joonisel p 1). Avanevas aknas vali sobiv tulemus (joonisel p 2).


Kui ÕISi ei ole kordushindamise toimumist lisatud

Juhul, kui kordushindamise toimumist ei ole ÕISi lisatud:

 • vajuta kordushindamisel osalenud õppija kinnitatud korralise tulemuse peal (joonisel p 1). Avanenud aknas on sul võimaik muuta hinnanud õppejõudu ja hindamise kuupäeva (joonisel p 2). Seejärel vali sobiv tulemus (joonisel p 3).

 • või vajuta kordushindamisel osalenud õppija nimel (joonisel p 1). Avanenud hindekaardil vajuta hallil pliiatsi ikoonil (joonisel p 2), järgmises aknas on sul võimalik muuta hinnanud õppejõudu ja hindamise kuupäeva (joonisel p 3). Seejärel vali sobiv tulemus (joonisel p 4).

How to enter the grades of the resit?

The resit result can only be entered if the regular assessment grade has been confirmed.

If re-assessment has been added to SIS and the learner has registered to it

Open the resit grading sheet. There are three ways to enter a resit result:

 • in the Final grade column, click on the pencil icon of a specific learner ( see figure p 1) and choose the result on the opened grading scale (see figure p 2)

 • click on the learners' name, on the opened window click on the pencil icon (see figure p 1) and choose the result from the next window (see figure p 2)

 • mark the check box in front of the learner (see figure p 1), open the grade selection drop-down menu that appeared in the header (see figure p 2), select the appropriate result and click Set final grade (picture p 3)


If re-assessment has not been added to SIS

To enter a resit result when re-assessment has not been added to SIS:

 • click on the learners' confirmed regular assessment grade, click on the red pen (see figure p 1), Add resit grade (see figure p 2) and choose the appropriate result on the opened rating scale.

 • or click on the name of the learner who participated in the re-assessment event. On the opened grading card, click on the gray pencil (see figure p 1), in the next window click on the red pencil (see figure p 2), Add resit grade (see figure p 3) and select the appropriate result in the grade scale window (see figure p 4).
Miks ei saa kordushinnet sisestada?

Kordushinnet ei saa sisestada:

 • õppijal puudub või ei ole kinnitatud korralise hindamise tulemus. Sisesta ja/või kinnita õppija korralise hindamise tulemus.
 • õppijal on korralise hindamise negatiivne tulemus või MI tühistatud mõjuva põhjusega (arstitõendi esitamisel vms). Näiteks kui õppija osales kordushindamisel, mis oli tema jaoks esimene hindamine, siis sisesta tulemus korralise tulemusena.

Why can I not enter the grade of the resit?

The grade of the resit cannot be entered:

 • learner does not have or has an unconfirmed grade in the regular assessment. Enter and/or confirm the learners' grade for the regular assessment.
 • learner has a negative grade or mi (not present) revoked for a good reason (a doctors note etc). For example, if the learner attended a resit, which was his/her first assessment, then enter the result as a regular assessment grade.
 • No labels